Å lese fagtekster i programfag på TIP, EL og BA: Bruk av pakken

Her er informasjon om «Å lese og skrive fagtekster i teknologi- og industrifag, elektro og datateknologi og bygg- og anleggsteknikk» til deg/dere som skal lede arbeidet. Du vil finne en oversikt over innholdet i pakken og viktig informasjon om gjennomføringa av de ulike fagsamlingene. 

Fagpersoner og fagmiljø som har utviklet innholdet: 

Denne ressursen er laget av Edit Marie Asperanden og Ingeborg Margrete Berge ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger. Linn Maria Magerøy-Grande ved Skrivesenteret NTNU har laget økt 5, 6 og 7 om skriving.     

Forberedelse: 

Det er viktig at du/dere som skal lede arbeidet på skolen bruker tid på å bli kjent med innholdet og organiseringen på forhånd. Det vil da være lettere å styre tiden og organisere gruppearbeid, diskusjoner og erfaringsdeling. Se informasjon under om hva som bør være gjort klart før dere møtes.  

Målgruppe:  

«Å lese og skrive fagtekster i teknologi- og industrifag, elektro og datateknologi og bygg- og anleggsteknikk» vil passe for lærere som underviser innenfor de tre programområdene TIP, EL og BA.   

Organisering: 

Pakken består av i alt 7 økter der tre av øktene er satt av for å gi ekstra tid til at lærerne kan dele erfaringer med utprøving i praksis. Den 7. økten tilbyr teoretisk fordypning ii skriving. I øktene vil en veksle mellom å se fagfilmer og diskutere problemstillinger som blir reist her. Det er viktig å sette av nok tid til samtale blant deltakerne, og å tenke gjennom inndeling i grupper på forhånd. Den som leder arbeidet bør vurdere om deltakerne skal se noen av filmene på forhånd. Deltakerne bør ha med seg egen pc til samlingene.  

 

Informasjon om gjennomføring av de ulike øktene: 

Økt 1 – Å lese fagtekster i programfag på TIP, EL og BA 

I denne økta møter vi en lærer i TIP som deler sine erfaringer med å endre undervisningen i teoritimene slik at elevene ble aktive lesere av fagtekster. Undervisningen bygger på tre prinsipp som er viktig for lesing og læring. I økta vil praksisfilmen og en kort fagtekst være utgangspunkt for lærernes refleksjon og diskusjon om lesing og læring. 

Økt 2 - Erfaringsdeling 

Her er det satt av tid til erfaringsdeling i grupper. Alle skal kunne legge frem det de har gjort av utprøvinger i egen undervisning.   

Økt 3 – Å lese fagtekster i programfag på TIP, EL og BA 

Økta vil i hovedsak dreie seg om hvordan lærere kan arbeide på varierte måter for å utvikle elevene sitt vokabular. I filmen «Lesing i elektrofag» får vi innblikk i undervisningen til en elektrofaglærer som har gode erfaringer med lesestrategier som særlig retter seg mot å lære ord og begreper. I økta skal deltakerne gå i grupper og lese en kort fagtekst som gir en nærmere beskrivelse av lesestrategiene. Det kan være hensiktsmessig å ha skrevet ut teksten til lærerne på forhånd.  

Økt 4 – Erfaringsdeling 

Her er det satt av tid til erfaringsdeling i grupper. Alle skal kunne legge frem det de har gjort av utprøvinger i egen undervisning.   

Økt 5 – Å skrive fagtekster i programfag på TIP, EL og BA 

Økta viderefører arbeidet med ord og begreper, men nå inn i elevenes skriving i yrkesfag. Gjennom fagfilmen «Skriving på TIP, EL og BA» får vi høre ulike yrkesfaglærere snakke om hva skriving er i programfagene og hvorfor skriving er viktig. Her er også en fagfilm som illustrer hvordan en yrkesfaglærer gjennom å bruke ulike skrivestrategier støtter elevene når de skal dokumentere praktisk arbeid i en arbeidsrapport. I siste øktelement ligger det eksempel på skriveramme og modelltekst. Vurder på forhånd hva som er relevant for deltakerne å bruke.  

Økt 6 – Erfaringsdeling 

Her er det satt av tid til erfaringsdeling i grupper. Alle skal kunne legge frem det de har gjort av utprøvinger i egen undervisning. Om en ikke ønsker ytterligere teoretisk tilnærming til tematikken skriving, vil dette være siste økt i denne pakken. Da bør den som leder samlingene legge inn noe tid til å diskutere veien videre. I siste øktelement i økt 7 finnes det noen forslag til hva det kan være.    

Økt 7 – Fem prinsipper for god skriveopplæring i videregående opplæring 

Denne økta tilbyr en faglig fordypning i hva god skriveopplæring er og vil passe for de lærerne som ønsker en ytterligere teoretisk inngang til tema. Fagstoffet formidles gjennom filmen «Fem prinsipper for god skriveopplæring» (12 min.) som bygger på en artikkel ved samme navn.  

 

Forankring i læreplanverket: 

Overordna del, verdiar og prinsipp for grunnopplæringa, 2.3 Grunnleggande ferdigheiter: https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/prinsipper-for-laring-utvikling-og-danning/grunnleggende-ferdigheter/ 

Grunnleggende ferdigheter i læreplan for Vg1 bygg og anleggsteknikk (BAT01-03): https://www.udir.no/lk20/bat01-03/om-faget/grunnleggende-ferdigheter 

Grunnleggende ferdigheter i læreplan for Vg1 elektro og datateknologi (ELE+1-03): https://www.udir.no/lk20/ele01-03/om-faget/grunnleggende-ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter i læreplan for Vg1 teknologi og industrifag: https://www.udir.no/lk20/tip01-03/om-faget/grunnleggende-ferdigheter 

Kopling til andre ressursar i Språkløyper: 

Når en er ferdig med «Å lese og skrive fagtekster i teknologi- og industrifag, elektro og datateknologi og bygg- og anleggsteknikk» kan en for eksempel gå videre til “God leseopplæring” og “God skriveopplæring” som gir støtte til videre arbeid med lesing og skriving i alle fag. 

 

Generelle tips knyttet til arbeid med Språkløyper: 

Arbeidet med Språkløyper bør være forankret i lokale planer der fagsamlingene er datofestet. Tiden som er oppgitt til hvert øktelement er veiledende, og du som leder arbeidet kan gjøre lokale tilpassinger og utvalg. Når det er lagt opp til samtaler i grupper anbefaler vi mellom 3 og 5 deltakere i gruppa. De fleste øktene munner ut i oppgaver eller forslag til utprøvinger i egen praksis, og det er viktig at det er nok tid til å gjennomføre disse. Vi anbefaler derfor om lag en økt i måneden. Vurder hvordan oppgavene kan tilpasses den lokale konteksten på en god måte, hvilken periode opplegget skal planlegges og gjennomføres, og avtal når erfaringsdelingen skal skje. Før en går i gang med nytt fagstoff i en ny økt er det viktig at lærerne får tid til å reflektere over og dele erfaringer fra arbeidet som har blitt gjort i mellomtiden. På noen skoler vil det passe best å legge denne erfaringsdelingen i forkant av en ny økt, andre steder er det mest hensiktsmessig at gruppene som samarbeider bestemmer når delinga skal foregå. Det bør settes av om lag 60 minutt til gjennomgang av hver økt. 

Vi ser det som svært viktig at det blir satt av nok tid til å gjennomføre refleksjonsoppgavene og oppdraget. Vi lærer ved å prøve ut, samtale, tenke, drøfte og reflektere. I Språkløyper ønsker vi å skape rom for refleksjon gjennom faglige diskusjoner rundt egen og andres praksis. Det handler om å øve opp et analytisk blikk, der en spør hverandre «hva gjør vi, og hvorfor gjør vi det?». 

Noen av ressursene i Språkløyper passer å bruke felles i samlet personale, andre passer for utvalgte grupper av lærere. Arbeidet kan gjerne organiseres i form av faste grupper som samarbeider over tid. Disse kan organiseres ut fra trinn eller fag, men det kan også være fruktbart for utviklingsprosessen å sette sammen nye grupper på tvers av allerede eksisterende samarbeidsgrupper.