Bruk av pakken: Stasjonsundervisning

Her er informasjon om Stasjonsundervisning til deg/dere som skal lede arbeidet. Du vil finne en oversikt over innholdet i pakken og viktig informasjon om gjennomføring av de ulike fagsamlingene.  

Forberedelse: 

Det er viktig at du/dere som skal lede arbeidet på skolen bruker tid til å bli kjent med innholdet og organiseringen på forhånd. Det vil da være lettere å styre tiden og organisere gruppearbeid, diskusjoner og erfaringsdeling. Se informasjon under om hva som bør være gjort klart før dere møtes, og se gjennom de ulike elementene i økta dere skal arbeide med. Merk spesielt om det er informasjon eller vedlegg som bør deles med lærerne i forkant, og hvilke oppgave(r) som ligger i økten. 

Målgruppe:  

Stasjonsundervisning er fagovergripende og er retta mot alle lærere som underviser på barnetrinn.   

Organisering: 

Pakken består av i alt 2 økter der hver økt tar for seg henholdsvis stasjonsundervisning som metode og hvordan planlegge stasjonsundervisning. I øktene vil en veksle mellom presentasjon av faglig innhold og ulike spørsmål og diskusjoner. Det er sentralt å sette av nok tid til samtale blant deltakerne, og å tenke gjennom inndeling i grupper  forhånd.  

Informasjon om gjennomføring av de ulike øktene: 

Økt 1 – Hva er stasjonsundervisning? 

Denne økten presenterer metoden stasjonsundervisning og hvordan stasjonsarbeid kan drives.  

Til økten trengs: 

  • Skrivesaker 
  • Utstyr til videofremvisning og lyd 

Tips: Det er laget to typer diskusjonsoppgaver. Ett sett til de lærerne som allerede har brukt stasjonsundervisning, og ett sett til de som ikke har brukt stasjonsundervisning tidligere. Velg hvilke diskusjonsoppgaver kollegaene på din skole skal bruke. 

Økt 2 – Hvordan bruke stasjonsundervisning? 

I denne økta ser vi nærmere på hvilke oppgavetyper som kan fungere godt i stasjonsundervisning, og hva lærere må tenke på når en planlegger innholdet i stasjonsundervisning. 

Til økten trengs: 

  • Skriveutstyr 
  • Utstyr til videofremvisning og lyd 

 

Forankring i lærplanverket:

Kobling til andre ressurser i Språkløyper: 

Denne kompetansepakken kan sees i sammenheng med pakken Bokstavlæring, bokstavforming og ordlesing- og Bokstavprøven og Lesing i begynneropplæringen.

Generelle tips knyttet til arbeid med Språkløyper: 

Arbeidet med Språkløyper bør være forankret i lokale planar der fagsamlingene er datofesta. Tiden som er oppgitt til hvert øktelement er rettledende, og du som leder arbeidet kan gjøre lokale tilpassinger og utvalg. Når det er lagt opp til samtaler i grupper anbefaler vi mellom 3 og 5 deltakere i gruppa. 

Dei fleste øktene munner ut i oppgaver eller forslag til utprøvinger i eigen praksis, og det er viktig at det er nok tid til å gjennomføre disse. Vi anbefaler derfor om lag ei økt i måneden. Vurder hvordan oppgavene kan tilpasses den lokale konteksten på en god måte, hvilken periode opplegget skal planlegges og gjennomføres, og avtal når erfaringsdelinga skal skje. Før en går i gang med nytt fagstoff i ei ny økt er det viktig at lærerne får tid til å reflektere over og dele erfaringer fra arbeidet som har blitt gjort i mellomtida. På noen skoler vil det passe best å legge denne erfaringsdelinga i forkant av ei ny økt, andre steder er det mest hensiktsmessig at gruppene som samarbeider bestemmer når delingen skal foregå. Det bør settes av om lag 60 minutt til gjennomgang av ei ny økt, og 30-60 minutt til samlinger for erfaringsdeling. 

Vi ser det som svært viktig at det blir satt av nok tid til å gjennomføre refleksjonsoppgavene og oppdraget. Vi lærer ved å prøve ut, samtale, tenke, drøfte og reflektere. I Språkløyper ønsker vi å skape rom for refleksjon gjennom faglige diskusjoner rundt egen og andre sin praksis. Det handler om å øve opp et analytisk blikk, der en spør hverandre «hva gjør vi, og hvorfor gjør vi det?».

Noen pakker i Språkløyper passer å bruke felles i samlet personale, andre passer for utvalgte grupper av lærarar. Arbeidet kan gjerne organiseres i form av faste grupper som samarbeider over tid. Disse kan organiseres ut fra trinn eller fag, men det kan også være fruktbart for utviklingsprosessene å sette sammen nye grupper på tvers av allerede eksisterende samarbeidsgrupper. 

 

Fagpersonar og fagmiljø som har utvikla innhaldet i denne pakka: 

Denne pakken er laget av følgende fagperson fra Lesesenteret, UiS: Kristin Sunde. 

 

Takk til elever og lærere som har medvirket i denne økten.

Takk til Siren Rott Lode og Marte Biland (lærere ved Nylund skole) og deres elever på 1. og 2. trinn.