Bruk av pakken: Lekser i begynneropplæringen

Dette er informasjon om kompetanseutviklingspakken «Lekser i begynneropplæringen» til deg/dere som skal lede arbeidet i kollegiet. Her finner du en oversikt over innholdet i pakken og forslag til hvordan arbeidet kan gjennomføres.

 

Forberedelse:

Det er viktig at du/dere som skal lede arbeidet på skolen bruker tid til å bli kjent med innholdet og organiseringen på forhånd. Det vil da være lettere å styre tiden og organisere gruppearbeid, diskusjoner og erfaringsdeling.

 

Målgruppe: 

“Lekser i begynneropplæringen” er fagovergripende og er rettet mot alle lærere som underviser på barnetrinn.

 

Organisering:

Pakken består av en økt som inneholder faglig formidling gjennom både filmer og tekster, diskusjonsoppgaver som utføres individuelt, i par, i grupper og i plenum. Det er viktig å sette av tid til samtale og refleksjon. I profesjonelle læringsfellesskap har arbeidet med å utvikle kvaliteten på undervisningen best vilkår på skoler der lærerne samarbeider og deler kunnskap og erfaringer (Elstad & Helstad, 2014).

 

Informasjon om gjennomføring av pakken:

Økt 1: Lekser og foreldresamarbeid

I denne økten undersøker vi hva forskning sier om bruk av lekser, og hvordan skole kan samarbeide med hjemmet om lekser.

Til økten trengs:

  • Utstyr til videofremvisning med lyd

I økten er det laget «Forslag til videre arbeid». Om man ønsker å fordype seg ytterligere i temaet lekser, finnes det her to fagtekster om lekser og eksempler på hvordan lekseplaner kan se ut. Disse bør skrives ut i forkant av arbeidet. Et forslag er å gjennomføre en egen arbeidsøkt 2-3 uker i etterkant av økt 1, for å arbeide med «Forslag til videre arbeid».

 

Generelle tips knyttet til arbeid med Språkløyper:

Arbeidet med Språkløyper bør være forankret i lokale planer der fagsamlingene er datofestet. Tiden som er oppgitt til hvert øktelement er veiledende, og du som leder arbeidet kan gjøre lokale tilpasninger og utvalg. Når det er lagt opp til samtaler i grupper anbefaler vi mellom 3 og 5 deltakere i gruppen.

De fleste øktene munner ut i oppgaver eller forslag til utprøvinger i egen praksis, og det er viktig at det er nok tid til å gjennomføre disse. Vi anbefaler derfor om lag en økt i måneden. Vurder hvordan oppgavene kan tilpasses den lokale konteksten på en god måte, hvilken periode opplegget skal planlegges og gjennomføres, og avtal når erfaringsdelingen skal skje. Før en går i gang med nytt fagstoff i en ny økt er det viktig at lærerne får tid til å reflektere over og dele erfaringer fra arbeidet som har blitt gjort i mellomtiden. På noen skoler vil det passe best å legge denne erfaringsdelingen i forkant av en ny økt, andre steder er det mest hensiktsmessig at gruppene som samarbeider bestemmer når delingen skal foregå. Det bør settes av om lag 60 minutt til gjennomgang av en ny økt, og 30-60 minutt til samlinger for erfaringsdeling.

Vi ser det som svært viktig at det blir satt av nok tid til å gjennomføre refleksjonsoppgavene og praksisutprøvingene. Vi lærer ved å prøve ut, samtale, tenke, drøfte og reflektere. I Språkløyper ønsker vi å skape rom for refleksjon gjennom faglige diskusjoner rundt egen og andre sin praksis. Det handler om å øve opp et analytisk blikk, der en spør hverandre «hva gjør vi, og hvorfor gjør vi det?».

Noen pakker i Språkløyper passer å bruke felles i samlet personale, andre passer for utvalgte grupper av lærere. Arbeidet kan gjerne organiseres i form av faste grupper som samarbeider over tid. Disse kan organiseres ut fra trinn eller fag, men det kan også være fruktbart for utviklingsprosessene å sette sammen nye grupper på tvers av allerede eksisterende samarbeidsgrupper.

 

Fagperson og fagmiljø som har utviklet innholdet i denne pakken:

Maja Dybvig Joner, phd.-student ved Lesesenteret, UiS.