Bruk av pakken: Brobyggeren

Forberedelse:

Det er viktig at du som skal lede kompetanseutviklingen i barnehagen setter deg godt inn i pakkens innhold og organisering. Dette vil også hjelpe deg å avgjøre hvilke dokumenter personalet trenger utskrifter av før dere går i gang med den enkelte økten. Målet er at personalet skal bruke tiden i møte på de faglige prosessene.

Målgruppe:

Kompetanseutviklingspakken er tiltenkt hele personalet i barnehagen. Det er viktig at hele personalet deltar og opplever at deres bidrag har betydning i arbeidet.

I kompetanseutviklingspakken presenteres temaer som er relevante for ALLE barnehagebarna. Det vil si både yngre og eldre, gutter og jenter, minoritetsspråklige og majoritetsspråklige og barn med språkvansker. Noen av disse barna vil ha et særlig språklig utbytte av å bli inkludert i aktiviteter, og alle vil ha glede av det.

Organisering:

Temaene i kompetanseutviklingspakken er fordelt på 10 økter. Hver økt har sin egen overskrift og når du klikker på den, får du en oversikt over innholdet.

Oppsettet for hver enkeltøkt varierer noe, men alle er utformet slik at dere starter øverst og jobber dere nedover i fastsatt rekkefølge.

Arbeidsformene som tas i bruk i hver økt, forutsetter at dere gjennomfører samtlige økter i den gitte rekkefølgen. Endrer dere rekkefølge på øktene eller tilpasser til lokale forhold er det viktig at dere sikrer at refleksjonsoppgavene samsvarer med fagstoffet. De kollektive prosessene i personalet er avgjørende for kompetansebyggingen.

Rammer:

Det anbefales at dere har samlinger med minimum en måneds mellomrom, slik at personalet får god tid til utprøving og reflektering rundt egne erfaringer. I pakken Brobyggeren skal de tre første øktene gjennomføres i løpet av en halv planleggingsdag (ca. fire timer, med pauser mellom hver økt). De resterende sju øktene gjennomføres på personalmøter (ca. en time per økt) fordelt over et arbeidsår.

Arbeidsformer:

Øktene inneholder: individuell refleksjon, grupperefleksjon, plenumsrefleksjon (IGP), oppdrag og erfaringsutveksling.

Refleksjon har stor verdi både for den enkeltes og personalets kompetansebygging fordi personalet deler og skaper «ny» kunnskap gjennom gjentatte ettertanker og overveielser. Refleksjon er en aktiv og meningssøkende handling, hvor språket brukes for å vurdere og revurdere egen kunnskap eller overbevisning

Gjennom oppdragene får personalet øve på arbeidsmåter og metoder som er relevant for temaet dere jobber med i øktene.

Hver ny økt innledes med erfaringsutveksling fra oppdragene, slik at hele personalet får tilgang til hverandres erfaringer og ulike tilpasninger den enkelte har gjort.

Praktiske opplysninger:

Noen av ressursene i øktene har tilleggsdokumenter som kan skrives ut. Dette kan være PowerPoint-presentasjoner til fagfilm, skjema til oppdrag eller tekster dere skal arbeide med. Dere må selv vurdere hvilke dokumenter som skal skrives ut, basert på behovene i personalgruppen din. Enkelte i personalet kan ha god nytte av å få teksten til gjennomlesing i forkant av gjennomgangen av økten.