Bruk av pakken: Bokstavlæring, bokstavforming og ordlesing - og Bokstavprøven

Her er informasjon om “Bokstavlæring, bokstavforming og ordlesing- og Bokstavprøven” til deg/dere som skal lede arbeidet. Du vil finne en oversikt over innholdet i pakken og viktig informasjon om gjennomføring av de ulike fagsamlingene. 

Forberedelse:

Det er viktig at du/dere som skal lede arbeidet på skolen bruker tid til å bli kjent med innholdet og organiseringen på forhånd. Det vil da være lettere å styre tiden og organisere gruppearbeid, diskusjoner og erfaringsdeling. Se informasjon under om hva som bør være gjort klart før dere møtes, og se gjennom de ulike elementene i økten dere skal arbeide med. Merk spesielt om det er informasjon eller vedlegg som bør deles med lærerne i forkant, og hvilke oppgave(r) som ligger i økten.

Målgruppe: 

“Bokstavlæring, bokstavforming og ordlesing- og Bokstavprøven» er fagovergripende og er rettet mot alle lærere som underviser på barnetrinn. 

Organisering:

Pakken består av i alt 5 økter der hver økt tar for seg henholdsvis bokstavlæring, bokstavforming, Bokstavprøven og ordlesing. I øktene vil en veksle mellom presentasjon av faglig innhold og ulike spørsmål og diskusjoner. Det er sentralt å sette av nok tid til samtale blant deltakerne, og å tenke gjennom inndeling i grupper på forehånd.

Informasjon om gjennomføring av de ulike øktene:

Økt 1 – Bokstavlæring

Denne økten presenterer god bokstavlæring og hvordan og hvorfor en kan ha en rask bokstavprogresjon i undervisningen. Økten reiser flere viktige og sentrale spørsmål knyttet til skolens praksis i bokstavinnlæringen

Til økten trengs:

 • Skrivesaker
 • Utstyr til videofremvisning og lyd

Tips: I fagfilmen «Bokstaver» kan det være hensiktsmessig ha små stopp underveis for å diskutere og oppsummere filmen budskap. Se gjerne gjennom filmen på forhånd og noter hvor det er bra å stoppe opp og oppsummere.

I sammenheng med økten «Bokstavlæring, bokstavforming og ordlesing- og Bokstavprøven», kan en også se økten om «Metodevalg» og «Veiledet lesing» i pakken «Lesing i begynneropplæringen».

Økt 2 – Bokstavforming 1

I denne økten er det lagt opp til en diskusjon om hvordan en forstår funksjonell håndskrift. Lærerne skal også se fagfilmer som handler om hvorfor det er så viktig å lære riktig skriveretning og blyantgrep og sittestilling.

Til økten trengs:

 • Skriveutstyr
 • Utstyr til videofremvisning og lyd

Følgende dokument kan skrives ut før økten:

 • Artikkelen «Håndskrift i en digital verden» av Iris Hansson Myran. Artikkelen ligger som vedlegg i økten «videre arbeid»

Økt 3 – Bokstavforming 2

I denne økten er det lagt opp til en diskusjon om erfaringer knyttet til bokstavforming og elevenes læring. Fagfilmene handler om hvordan bokstavenes grunnform skrives og formingen av bokstavene modelleres i filmene. Både små og store bokstaver modelleres i filmene.

Til økten trengs:

 • Utstyr til videofremvisning og lyd

Følgende dokument kan skrives ut før økten:

 • Artikkelen «Håndskrift i en digital verden» av Iris Hansson Myran. Artikkelen ligger som vedlegg i økten «videre arbeid» (arbeid med artikkelen kan gjøres i enten bokstavforming 1 eller 2)

Tips: Disse filmene kan også brukes i undervisningen som modellering av bokstavforming for elevene.

Økt 4 – Bokstavprøven

Økt 4 er knyttet til Lesesenterets Bokstavprøve. Lærerne skal først lese introduksjonen til bokstavprøven individuelt. Introduksjonen ligger som vedlegg i det første øktelementet.

Fagfilmene forklarer Bokstavprøven og automatisert bokstavkunnskap og bokstavkunnskap i 1. klasse. Den siste filmen i økten gir eksempler på hvordan Lesesenterets bokstavprøve kan benyttes når barn strever med lesing og skriving. Underveis er det satt av tid til diskusjoner.

Til økten trengs:

 • Skrivesaker
 • Utstyr til videofremvisning og lyd

 Følgende dokument kan skrives ut før økten:

 • «Introduksjonen» til «Bokstavprøven». Den ligger som vedlegg i øktelemenet 1.
 • «Bokstavprøven» Ligger som vedlegg i øktelement 1 og øktelement 2.
 • «Eksempel på bokstavkunnskap». Denne ligger som vedlegg i øktelement.

Økt 5 – Ordlesing

I denne første økten legges det opp til å diskutere erfaringer med elever som opplever at noen ord kan være vanskelige å lese.

Til økten trengs:

 • Skrivesaker
 • Utstyr til videofremvisning og lyd

 

Forankring i lærplanverket:

Innholdet i denne pakken bygger på lesing og skriving i norsk etter 2. trinn slik det blir framstilt i Kunnskapsløftet 2020. Norsk har et særlig ansvar for opplæringen i å kunne lese, og utviklingen går fra den grunnleggende avkodingen til å kunne lese, tolke osv. Det handler blant annet om å trekke bokstavlyder sammen til ord under lesing. Disse ferdighetene står sentralt i øktene «Bokstavlæring», «Bokstavprøven» og «Ordlesing». Å skrive tekster for hånd og med tastatur innebærer i ha en funksjonell håndskrift. I økten «Bokstavforming» blir dette gjennomgått og argumentert for.

Kobling til andre ressurser i Språkløyper:

Denne kompetansepakken kan sees i sammenheng med pakken «Lesing i begynneropplæring» og «Leseflyt».

Generelle tips knyttet til arbeid med Språkløyper:

Arbeidet med Språkløyper bør være forankret i lokale planar der fagsamlingene er datofestet. Tiden som er oppgitt til hvert øktelement er rettledende, og du som leder arbeidet kan gjøre lokale tilpassinger og utvalg. Når det er lagt opp til samtaler i grupper anbefaler vi mellom 3 og 5 deltakere i gruppen.

Dei fleste øktene munner ut i oppgaver eller forslag til utprøvinger i egen praksis, og det er viktig at det er nok tid til å gjennomføre disse. Vi anbefaler derfor om lag en økt i måneden. Vurder hvordan oppgavene kan tilpasses den lokale konteksten på en god måte, hvilken periode opplegget skal planlegges og gjennomføres, og avtal når erfaringsdelinga skal skje. Før en går i gang med nytt fagstoff i en ny økt er det viktig at lærerne får tid til å reflektere over og dele erfaringer fra arbeidet som har blitt gjort i mellomtiden. På noen skoler vil det passe best å legge denne erfaringsdelinga i forkant av en ny økt, andre steder er det mest hensiktsmessig at gruppene som samarbeider bestemmer når delingen skal foregå. Det bør settes av om lag 60 minutt til gjennomgang av en ny økt, og 30-60 minutt til samlinger for erfaringsutveksling.

Vi ser det som svært viktig at det blir satt av nok tid til å gjennomføre refleksjonsoppgavene og oppdraget. Vi lærer ved å prøve ut, samtale, tenke, drøfte og reflektere. I Språkløyper ønsker vi å skape rom for refleksjon gjennom faglige diskusjoner rundt egen og andre sin praksis. Det handler om å øve opp et analytisk blikk, der en spør hverandre «hva gjør vi, og hvorfor gjør vi det?».

Noen pakker i Språkløyper passer å bruke felles i samlet personale, andre passer for utvalgte grupper av lærarar. Arbeidet kan gjerne organiseres i form av faste grupper som samarbeider over tid. Disse kan organiseres ut fra trinn eller fag, men det kan også være fruktbart for utviklingsprosessene å sette sammen nye grupper på tvers av allerede eksisterende samarbeidsgrupper.

Fagpersonar og fagmiljø som har utviklet innholdet i denne pakken:

Denne pakka er laget av følgende fagpersonar fra Lesesenteret, UiS og Høgskolen i Telemark

 • Kjersti Lundetræ, professor;» Bokstavlæring»
 • Per Henning Uppstad, professor; «Bokstavlæring»
 • Greta Hekneby, Høgskolelektor; «Bokstavforming 1 og 2»
 • Edle Inga Bentsen, universitetslektor, «Bokstavprøven»
 • Anne Elisabeth Dahle, førsteamanuensis; «Bokstavprøven»
 • Linda Refvik, universitetslektor; «Ordlesing»

 

Takk til elever som har medvirket i denne pakken.