Pedagog og elev sitter ved et bord og ser på hverandre
By Leif Tore Sædberg
29/01/2021

Er Språkløyper noe for PP-tjenesten?

PP- tjenesten skal være en sentral samarbeidspartner for barnehage og skole innen systemarbeid, kompetanse- og organisasjonsutvikling.

Kompetanseutviklingsressursene i Språkløyper skal bidra til at kvaliteten på ordinært opplæringstilbud blir så god som mulig, slik at alle barn og elever skal få styrket sine språk-, lese-, og skriveferdigheter. Dette gjelder også elever med særlige behov. Språkløyper er primært utviklet for assistenter i barnehage, barnehagelærere og lærere, men kan også benyttes i samarbeid mellom PPT, barnehage og skole. Kompetanseutviklingspakker rettet mot «fokusgruppene» - minoritetsspråklige barn, barn med sammensatte lærevansker, barn med språk-, lese- og skrivevansker og barn med stort potensial - kan benyttes i veiledning i barnehager og på skoler.

Språkløyper kan også være et godt utgangspunkt for systemarbeid og bidra til tettere samarbeid om kartleggingsrutiner, støttetiltak og tiltakskjeder. Overganger i opplæringsløpet er ofte sårbare, spesielt for barn med særlige behov. «Overgangspakken» i Språkløyper har fokus på samarbeid og kvalitetssikring av overgangen barnehage – skole.  I arbeid med dette temaet vil PP- tjenesten være en viktig bidragsyter til helhet og samarbeid på kommunalt nivå.

Det at PP- tjenesten deltar i arbeidet med Språkløyper kan bidra til at spesialpedagogisk tenking og tiltak i større grad blir integrert i tilpasset opplæring og det ordinære skole- og barnehagetilbudet. På den måten kan samarbeid om Språkløyper bidra til realisering av Kunnskapsdepartementets hovedstrategier; fange opp – følge opp, målrettet kompetanse – styrket læringsutbytte og samarbeid og samordning – bedre gjennomføring (Meld. St. 18. 2010 – 2011).