Evaluering og oppsummering 2: Skulebiblioteket som pedagogisk ressurs

1. Leiinga (ved rektor) hentar fram og presenterer igjen  resultatet av analysen de gjorde i økt 1, og ser på det forbetringspotensialet de då fann at skulen hadde.

2. Diskuter og vurder dagens situasjon med utgangspunkt i spørsmåla under:

Forslag til organisering: IGP

I (Individuell tenketid)

G (Diskuter i grupper)

P (Del tankar i plenum)

 

  • Korleis vurderer de skulebiblioteket i dag?
  • På kva måte har arbeidet med kompetanseutviklingspakken betra bruken av biblioteket på skulen?
  • Kva må til for at skulen skal oppretthalde og vidareutvikle god kvalitet på skulen sitt bibliotek?