Oppgåve: Introduksjon: Skulebiblioteket som pedagogisk ressurs

Analyser eige skulebibliotek i lys av vedlagde modell for kvalitetsnivå.

Diskuter punkt for punkt og vurder kva nivå skulen er på.

Med bakgrunn i analysen, skriv inn i padlet kva de ynskjer at leiinga skal gjere for å vidareutvikle biblioteket på skulen. Bruk oversikta over kvalitetskriterium for skulebibliotek for å vurdere no-situasjonen og peike ut kva som bør vere satsingsområde.

Kort oppsummering i plenum der kvar gruppe deler eitt til to punkt frå gruppearbeidet.