Bruk av pakken: Lesing og skriving i design og håndverk

Her gis det råd og veiledning til gjennomføring av kompetanseutviklingspakken «Å lese og skrive i design og håndverk”. Den første økten er en generell introduksjon til arbeid med ferdighetene lesing, skriving og muntlighet i programområdet, mens økt 2 tar for seg lesing i design og håndverk generelt og lesing av symboler spesielt. Videre vil økt 3 ta for seg hvor viktig det er å arbeide med ord og begreper, mens økt 4 omhandler skriving i design og håndverk.

Forberedelse:

Det er viktig at den/de som skal lede arbeidet på skolen har hatt tid til å bli godt kjent med innholdet og organiseringen på forhånd. Særlig viktig er det å ha satt seg godt inn i målet for øktene og oppdraget til neste samling som kommer til slutt i hver økt. Det viktigste arbeidet for utvikling av egen praksis ligger i refleksjonsoppgavene og gruppearbeidet mellom fagfilmene i hver økt, og i oppdragene/mellomarbeidet mellom øktene. En viktig oppgave for den/de som leder er derfor å sørge for at prinsippene for den utforskende samtalen (slik det ble vist i økt 2 i oppstartpakken) også trekkes med videre i arbeidet med denne pakken. Læringsutbyttet av øktene avhenger av deltakernes bidrag og engasjement.

Tidsangivelsen på hvert øktelement er veiledende. Det kan hende at dere ønsker å bruke mer eller mindre tid på hvert element enn det som er angitt. Det kan jo hende at det for eksempel oppstår særlig spennende diskusjoner, eller at arbeidet i gruppene er i en god og kreativ utvikling, som det ville vært synd å avbryte. Det er viktigere at det foregår meningsfulle og givende læringsprosesser mellom kolleger, enn at tidskjemaet som er angitt holdes. Det anbefales å starte med økt 1. De andre øktene kan tas i den rekkefølgen man selv ønsker.

Målgruppe:

“Lesing i design og håndverk” er rettet mot alle lærere som underviser i design og håndverk i videregående skole.

Organisering:

I mange av øktene legges det opp til samtaler i par eller grupper. Vi anbefaler gruppestørrelse på mellom 3 og 5 deltakere. Det vil også være en fordel å etablere faste grupper for en periode, for så å bytte gruppesammensetning i neste periode.

Dersom det blir gitt et oppdrag som lærerne skal gjennomføre i klasserommet anbefales det å ha samlinger med 3 - 4 ukers mellomrom, slik at lærerne får tid og mulighet til å diskutere med kolleger og gjennomføre oppdragene som hver økt legger opp til.

 

Økt 1 Lesing og skriving i design og håndverk - introduksjon

Denne økten er en introduksjon til arbeid med lesing, skriving og muntlighet i programområdet design og håndverk. Målet er å peke på hvorfor grunnleggende ferdigheter er viktig i håndverksyrker.

 

Økt 2 Å lese symboler

Hva kjennetegner lesing i design og håndverk og hvilke typer tekster er sentrale? I økten vises det til et eksempel på praktisk arbeid med symboler.

 

Økt 3 Å arbeide med ord og begreper

I denne økten vil vi se nærmere på hvor viktig ord og begreper er for den faglige utviklingen for elevene og hvordan lærere i samarbeid kan støtte elevenes begrepsutvikling.

 

Økt 4 Å skrive fagtekster i design og håndverk

Hvordan kan lærere utvikle elevenes skriveferdigheter i design og håndverk? I denne økten vises det til praktiske eksempler på gode skriveoppgaver.

 

Utstyr:

Til alle øktene trengs det fremvisningsutstyr med lyd.

 

Forankring i Kunnskapsløftet:

Presentasjonene i denne pakken er i tråd med lesing og skriving som grunnleggende ferdighet slik de blir presentert i Kunnskapsløftet (LK06) og i ”Rammeverk for grunnleggende ferdigheter” (Udir 2012):

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i design og håndverk innebærer å uttrykke seg visuelt og verbalt om design og håndverk. Kommunikasjon om estetikk, design og produksjonsprosesser med kunder, kolleger, leverandører og andre samarbeidspartnere er sentralt. Det innebærer videre bruk av fagspråk, formidling av egne meninger og deltakelse i faglige diskusjoner.

Å kunne lese i design og håndverk innebærer å finne, reflektere over, forstå og anvende aktuell faglitteratur innen design og håndverk. Det innebærer også å tolke og bruke skriftlig og visuelt språk, arbeidstegninger og beskrivelser med tegn og symboler.

Det faglige innholdet i pakken bygger på erfaringene Lesesenteret og Skrivesenteret har gjort gjennom sitt arbeid i FYR-prosjektet 2011-2016 (Fellesfag, yrkesretting og relevans). I rammeverket til FYR-prosjektet er yrkesretting definert slik: “Grunnleggende ferdigheter er integrert i læreplanene på fagenes premisser, og opplæring i grunnleggende ferdigheter er derfor en del av arbeidet med yrkesretting.” (Udir).

 

Kobling til andre kompetansepakker og forslag til videre arbeid:

Lærere bør starte arbeidet med Språkløyper med oppstartpakken som viser til rammene for Språkløyper og arbeidet med dette. Om man ønsker å fordype seg mer i lesing eller skriving anbefaler vi de fagovergripende pakkene “God leseopplæring” og “God skriveopplæring”. Pakken “Digitale verktøy i lesing og skriving” kan også være aktuell for målgruppa.

 

Takk til Margunn Mossige for gode innspill undervegs og bidrag fra lærere og elever ved design og håndverk ved følgende videregående skoler: Saltdal vgs, Polarsirkelen vgs, Vågen vgs og Charlottenlund vgs.

 

Bildet er fjernet.

Det faglige innholdet i pakken bygger på erfaringene Lesesenteret og Skrivesenteret har gjort gjennom sitt arbeid i FYR-prosjektet 2011-2016.