Bruk av pakken "Leseforståelse"

Her er informasjon om “Å lese er å forstå” til deg/dere som skal lede arbeidet. Du vil finne en oversikt over innholdet i pakken og viktig informasjon om gjennomføring av de ulike fagsamlingene.  

 

Fagpersoner og fagmiljø som har utviklet innholdet i denne pakken: 

Inga Kjerstin Birkedal, universitetslektor, Johanne Ur Sæbø, universitetslektor, og Marit Aasen, universitetslektor ved Lesesenteret, Universitet i Stavanger. 

 

Forarbeid: 

Det er viktig at du/dere som skal lede arbeidet på skolen bruker tid til å bli kjent med innholdet og organisering på forhånd. Det vil da være lettere å styre tida og organisere gruppearbeid, diskusjoner og erfaringsdeling. Se mer informasjon om de enkelte øktene i oversikten nedenfor. 

 

Målgruppe:  

“Å lese er å forstå” retter seg mot alle lærere som underviser på barnetrinnet. 

 

Organisering: 

Pakken består av i alt 6 økter. I øktene vil en veksle mellom presentasjon av faglig innhold og ulike spørsmål og diskusjoner. Det er sentralt å sette av nok tid til samtale blant deltakerne, og å tenke gjennom inndeling i grupper på forhånd.  

 

Informasjon om gjennomføring av de ulike øktene: 

Økt 1 – Hva er leseforståelse? 

Den første økta er en introduksjon til temaet. Her presenteres en modell for leseforståelse.  

Dette bør lærerne få beskjed om å ta med: 

 • Skrivesaker 

Følgene dokument må skrives ut før økta: 

 • Vedlegg «Plakater» (kun ett eksemplar) 
 • Vedlegg «Oppgave ordsky og modell» (til alle) 
 • Vedlegg «Observasjonsskjema» (til alle) 

 

Økt 2 – Formålet styrer lesemåten 

Den andre økta tar for seg hvorfor elevene trenger å vite hva formålet med lesingen er. 

Dette bør lærerne få beskjed om å ta med: 

 • Skrivesaker 
 • Observasjonsskjemaet fra forrige samling  

Følgene dokument kan skrives ut før økta: 

 • Vedlegget «En case – formålet med lesingen» 

 

Økt 3 – Lesestrategier 

I den tredje økta vises det hvordan ulike lesestrategier kan støtte tanken i arbeid med å forstå en tekst. 

Dette bør lærerne få beskjed om å ta med: 

 • Skrivesaker 
 • Notater fra utprøvingen i praksis 

Følgene dokument som kan kopieres opp før økta: 

 • Vedlegg «Skjema for leseforståelse» 

 

Økt 4 – Teksten 

I den fjerde økta ser vi nærmere på to tekster. Den ene brukes for å vise hva som kan by på utfordringer, den andre teksten brukes for å vise hvilke tekstlige strategier som gir leseren støtte til forståelse. 

Dette bør lærerne få beskjed om å ta med: 

 • Skrivesaker 
 • Notater fra forrige utprøving i praksis 
 • En læreboktekst eller en annen fagtekst som skal brukes i undervisning i nær framtid 

 

Økt 5 – Leseren og faktorer som påvirker leseforståelsen 

Den femte økta retter oppmerksomheten mot leseren selv. 

Dette bør lærerne få beskjed om å ta med: 

 • Skrivesaker: penner i tre ulike farger 
 • Notater fra forrige utprøving 

Følgene dokument som må kopieres opp før økta: 

 • Vedlegg «Fagtekst: Oppmerksomhet, visualisering og tro på egne ferdigheter påvirker leseforståelsen» 

 

Økt 6 – Resiprok leseundervisning 

Den sjette og siste økta viser hvordan det kan legges til rette for god leseforståelse gjennom prinsipper for Resiprok leseundervisning. 

Dette bør lærerne få beskjed om å ta med: 

 • Skrivesaker 
 • Notater fra elevobservasjoner og utprøving i praksis 

 

Generelle tips knyttet til arbeid med Språkløyper: 

Arbeidet med Språkløyper bør være forankret i lokale planer der fagsamlingene er datofestet. Tiden som er oppgitt til hvert øktelement er veiledende, og du som leder arbeidet kan gjøre lokale tilpasninger og utvalg. Når det er lagt opp til samtaler i grupper anbefaler vi mellom 3 og 5 deltakere i gruppene. 

De fleste øktene munner ut i oppgaver eller forslag til utprøvinger i eigen praksis, og det er viktig at det er nok tid til å gjennomføre disse. Vi anbefaler derfor omtrent en økt i måneden. Vurder hvordan oppgavene kan tilpasses den lokale konteksten på en god måte, i hvilken periode opplegget skal planlegges og gjennomføres. Før en går i gang med nytt fagstoff i ei ny økt er det viktig at lærerne får tid til å reflektere over og dele erfaringer fra oppdraget som er gjort. På noen skoler vil det passe best å legge denne erfaringsdelingen i forkant av ei ny økt, andre steder er det mest hensiktsmessig at gruppene som samarbeider bestemmer når delingen skal foregå. Det bør settes av omtrent 60 minutt til gjennomgang av en ny økt. 

Vi ser det som svært viktig at det blir satt av nok tid til å gjennomføre refleksjonsoppgavene og oppdraget. Vi lærer ved å prøve ut, samtale, tenke, drøfte og reflektere. I Språkløyper ønsker vi å skape rom for refleksjon gjennom faglige diskusjoner rundt egen og andres praksis. Det handler om å øve opp et analytisk blikk, der en spør hverandre «hva gjør vi, og hvorfor gjør vi det?». 

Noen pakker i Språkløyper passer å bruke felles i samlet personale, andre passer for utvalgte grupper av lærere. Arbeidet kan gjerne organiseres i form av faste grupper som samarbeider over tid. Disse kan organiseres ut fra trinn eller fag, men det kan også være fruktbart for utviklingsprosessene å sette sammen nye grupper på tvers av allerede eksisterende samarbeidsgrupper.