Bruk av pakken: Kartlegging av leseferdighet

Arbeidet med denne kompetansepakken bør ledes av en gruppe bestående av skoleleder, spesialpedagog eller lærere med god kunnskap om begynneropplæring. Det er viktig å sette seg inn i pakkens innhold og organisering for å få en oversikt over hva den kan tilby. Hver skole må vurdere hva en ønsker kompetanse på og hvordan en vil prioritere.

Oversikt over økter:

  • Økt 1: Tidlig kartlegging og kartleggingsprøvers kvalitet
  • Økt 2: Kartleggingsprøver i lesing for 1. til 3. trinn
  • Økt 3: Vurdering og oppfølging av kartleggingsresultater

Organisering

Det anbefales at de to første øktene gjennomgås før, og den tredje etter gjennomføringen av de obligatoriske kartleggingsprøvene i lesing. Dette fordi øktene er tett knyttet opp mot dette prøvemateriellet. Arbeidet som skal utføres mellom øktene inneholder refleksjonsspørsmål og er knyttet til den praktiske gjennomføringen av kartleggingsprøvene i lesing.

Øktene bygger på hverandre innholdsmessig og bør gjennomføres i kronologisk rekkefølge. Derfor anbefales det ikke å velge ut en eller to økter. Hver ny økt starter med å plukke opp tråden fra forrige gang. For å sikre sammenheng i utviklingsarbeidet, er det en fordel om gruppen som leder arbeidet har et møte før hver økt.

Gruppen som leder arbeidet med kompetansepakken må på forhånd ta stilling til hvordan en ønsker å organisere gruppediskusjoner og mellomarbeid. Det må avklare hvordan notater og skriftlig materiale som blir produsert i gruppene gjennom arbeidsprosessen skal brukes. Da er det lettere at arbeidet som legges ned fører til konkrete tiltak som gir vekst og utvikling til skolen.

Rammer og praktiske opplysninger:

De to første øktene bør gjennomføres med 2 til 3 ukers mellomrom, slik at lærerne får tid og mulighet til å diskutere med kolleger og gjennomføre mellomarbeidet som hver økt legger opp til. Det er lyd på de faglige presentasjonene, men ikke på alle powerpointene. Her må dere som leder arbeidet være «stemme».

Målgruppe:

 Kartleggingsprøvene i lesing på 1. til 3. trinn måler ferdigheter som er grunnleggende for utvikling av skriftspråket. Barn som strever med lesing og skriving har ofte mangelfull eller forsinket utvikling av disse ferdighetene. Hovedmålgruppen for denne kompetansepakken er lærere på 1. til 3. trinn, men det anbefales at alle lærere på skolen gjennomfører øktene. Kunnskap om grunnleggende leseutvikling vil dermed være aktuell også for lærere som arbeider med barn med lese- og skrivevansker på høyere trinn.

Forankring i Kunnskapsløftet:

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen:

  • vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk
  • trekke lyder sammen til ord
  • lese store og små trykte bokstaver
  • lese enkle tekster med sammenheng og forståelse på papir og skjerm

 

Kopling til andre kompetansepakker:

I Språkløyper finnes kompetansepakkene Lesing i begynneropplæringen og Når lesing og skriving blir utfordrende, med opplæringsøkter med forslag til videre tiltak for utvikling av skriftspråklige ferdigheter.

 

Eksterne ressurser:

Lesesenteret har utviklet en bokstavprøve og heftet Når skriftspråket blir utfordrende. Disse kan fritt lastes ned som pdf-fil fra Lesesenterets nettsider, men kan også kjøpes som hefter fra Lesesenterets nettbutikk.