Bruk av pakken: Elever med stort læringspotensial

Her er informasjon om Elever med stort læringspotensial til deg/dere som skal lede arbeidet i kollegiet. Du vil finne en oversikt over innholdet i pakken og beskrivelse av hva de ulike øktene handler om.

 

Forarbeid:

Det er viktig at du/dere som skal lede arbeidet på skolen bruker tid til å bli kjent med innholdet og organiseringen på forhånd. Det vil da være lettere å styre tiden og organisere gruppearbeid, diskusjoner og erfaringsutvekslingene. Se informasjon om de enkelte øktene i oversikten nedenfor.

 

Målgruppe: 

“Elever med stort læringspotensial” er rettet mot alle lærere som underviser i på mellomtrinnet og ungdomsskolen, uavhengig av fag.

 

Organisering:

Pakken består av seks økter med faglig innhold. Hver økt vil veksle mellom å formidle fagstoff gjennom for eksempel fagfilmer eller fagtekster, og vil åpne for diskusjon og refleksjon alene, i grupper og fellesskap. Mange av spørsmålene som blir stilt og oppgavene som blir gitt, kan med fordel gjøres flere ganger. I tillegg er det lagt opp til flere erfaringsutvekslinger etter ulike praksisutprøvinger. Det er viktig at du/dere som leder arbeidet setter av nok tid til å gjennomføre refleksjonsoppgavene i øktarbeidet, og praksisutprøvingene og finner tidspunkt til å utveksle erfaringer. I profesjonelle læringsfellesskap har arbeidet med å utvikle kvaliteten på undervisningen best vilkår på skoler der lærerne samarbeider og deler kunnskap og erfaringer (Elstad & Helstad, 2014).

Det kan være en fordel å opprette en felles digital mappe der dere lagrer oppgaver, notater og undervisningsopplegg dere lager i løpet av arbeidet med denne pakken.

 

Informasjon om gjennomføring av de ulike øktene:

Økt 1: Hvordan definere og identifisere elever med stort læringspotensial?

Målet med økta er å utvikle kunnskap om hva som kjennetegner elever med stort læringspotensial, og hvilke verktøy man kan ta i bruk for å identifisere disse elevene.

Til økta trengs:

 • Noe å notere med og på
 • Utstyr til videofremvisning og lyd

Følgende dokumenter bør skrives ut før økta:

 • Nomineringsskala (barnetrinn eller ungdomstrinn)
 • Sjekkliste med kjennetegn

 

Økt 2: Hvordan engasjere, motivere og utfordre i lese- og skriveopplæringen?

Målet med økta er å undersøke hvordan man kan engasjere, motivere og utfordre elever med stort læringspotensial i lese- og skriveopplæringen.  

Til økta trengs:

 • Noe å notere med og på
 • Utstyr til videofremvisning og lyd
 • Post it-lapper

Følgende dokumenter bør skrives ut før økta:

 • Fagteksten «Å utfordre og motivere i lese- og skriveopplæringen»
 • Plakater: Å utfordre og motivere i lese- og skriveopplæringen

 

Økt 3: Hvordan planlegge undervisning for å ivareta elever med stort læringspotensial?

Målet med økta er å reflektere over egen planleggingspraksis og diskutere hvordan man i planleggingsarbeidet kan sikre at elever med stort læringspotensial blir ivaretatt.

Til økta trengs:

 • Noe å skrive på og med
 • Utstyr til videofremvisning og lyd

Følgende dokumenter bør skrives ut før økta:

 • Fagteksten «Baklengs planlegging – med et særlig blikk på elever med stort læringspotensial»
 • Plakat: Baklengs planlegging

 

Økt 4: Hvordan vurdere for planlegging?

Målet for økta er å undersøke hva begrepet vurdering for planlegging betyr, og hvordan informasjon fra slike vurderinger kan brukes til å tilpasse undervisningen til elevenes faglige nivå.

Til økta trengs:

 • Noe å skrive på og med
 • Utstyr til videofremvisning og lyd

Følgende dokumenter bør skrives ut før økta:

 • Fagteksten «Vurdering for planlegging»

 

Økt 5: Hvordan differensiere undervisningen?

Målet med økta er å utvikle forståelse for hvordan man kan tolke informasjon fra førvurderinger til å tilpasse undervisningen til elevens faglige nivå, og å differensiere på ulike måter for å sikre at elever med stort læringspotensial opplever både mestring og læring i undervisningen.

Til økta trengs:

 • Noe å skrive på og med
 • Utstyr til videofremvisning og lyd

Følgende dokumenter bør skrives ut før økta:

 • Plakaten: «Verktøy til å differensiere i undervisningen»

 

Økt 6: Hvordan evaluere og vurdere i et differensiert klasserom?

Målet med økta er å få innsikt i hvordan vurdering kan brukes som et verktøy for å fremme elevens læring og sikre tilpasset opplæring.

I forkant av arbeidet med denne økta bør lærerne ha god kjennskap til beskrivelsene av vurdering og tilpasset opplæring i Overordnet del

Til økta trengs:

 • Noe å skrive på og med
 • Utstyr til videofremvisning og lyd

Følgende dokumenter bør skrives ut før økta:

 • Plakat: Omvendt brainstorming
 • Fagteksten «Vurdering – for elevenes læring og lærerens undervisningstilpasning»

 

Forankring i læreplanverket:

I Overordnet del (2017) står det at «skolen skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle.» Dette må også inkludere de elevene som har potensial for å lære raskere og mer enn sine jevnaldrende. Tilpasset opplæring handler om hvordan skolen kan gi enhver elev opplevelse av mestring og læring, blant annet gjennom bruk av varierte arbeidsformer, pedagogiske metoder og ulike læremidler og vurderingsformer. 

Målet med denne pakken er å gi lærerne redskaper til å både identifisere elever med stort læringspotensial i eget klasserom, og å utvikle et repertoar av verktøy til å tilpasse og differensiere undervisningen slik at også disse elevene opplever mestring, utfordringer og lærelyst.  

 

Generelle tips knyttet til arbeid med Språkløyper:

Arbeidet med Språkløyper bør være forankret i lokale planer der fagsamlingene er datofestet. Tiden som er oppgitt til hvert øktelement er veiledende, og du/dere som leder arbeidet kan gjøre lokale tilpasninger og utvalg. Når det er lagt opp til samtaler i grupper anbefaler vi mellom 3 og 5 deltakere i gruppen.

De fleste øktene munner ut i oppgaver eller forslag til utprøvinger i egen praksis, og det er viktig at det er nok tid til å gjennomføre disse. Vi anbefaler derfor om lag en økt i måneden. Vurder hvordan oppgavene kan tilpasses den lokale konteksten på en god måte, hvilken periode opplegget skal planlegges og gjennomføres, og avtal når erfaringsdelingen skal skje. Før en går i gang med nytt fagstoff i en ny økt er det viktig at lærerne får tid til å reflektere over og dele erfaringer fra arbeidet som har blitt gjort i mellomtiden. På noen skoler vil det passe best å legge denne erfaringsdelingen i forkant av en ny økt, andre steder er det mest hensiktsmessig at gruppene som samarbeider bestemmer når delingen skal foregå. Det bør settes av om lag 60 minutt til gjennomgang av en ny økt, og 30-60 minutt til samlinger for erfaringsutveksling.

Vi ser det som svært viktig at det blir satt av nok tid til å gjennomføre refleksjonsoppgavene og praksisutprøvingene. Vi lærer ved å prøve ut, samtale, tenke, drøfte og reflektere. I Språkløyper ønsker vi å skape rom for refleksjon gjennom faglige diskusjoner rundt egen og andre sin praksis. Det handler om å øve opp et analytisk blikk, der en spør hverandre «hva gjør vi, og hvorfor gjør vi det?».

Noen pakker i Språkløyper passer å bruke felles i samlet personale, andre passer for utvalgte grupper av lærere. Arbeidet kan gjerne organiseres i form av faste grupper som samarbeider over tid. Disse kan organiseres ut fra trinn eller fag, men det kan også være fruktbart for utviklingsprosessene å sette sammen nye grupper på tvers av allerede eksisterende samarbeidsgrupper.

 

Fagpersoner og fagmiljø som har utviklet innholdet i denne pakken:

Trude Alfsvåg, universitetslektor ved Lesesenteret
Trine Mathiesen Gilje, stipendiat ved Lesesenteret
Ella M. C. Idsøe, professor ved Naturfagsenteret
Anne Maren Meland, lærer og talentveileder i Stavanger kommune
Margunn Mossige, førstelektor ved Lesesenteret