Bruk av pakken: Elever med IOP i de fleste fag

Her er informasjon om “Elever med IOP i de fleste fag» til deg/dere som skal lede arbeidet. Du vil finne en oversikt over innholdet i pakken og viktig informasjon om gjennomføring av de ulike fagsamlingene. 

 

Forberedelse:

Det er viktig at du/dere som skal lede arbeidet på skolen bruker tid til å bli kjent med innholdet og organiseringen på forhånd. Det vil da være lettere å styre tiden og organisere gruppearbeid, diskusjoner og erfaringsutvekslingene. Se informasjon om de enkelte øktene i oversikten nedenfor.

 

Målgruppe: 

Lærere på ungdomskolen/videregående som underviser elever med generelle lærevansker/utviklingshemming og/eller utviklingsforstyrrelser.

 

Organisering:

Pakken består av seks økter med faglig innhold. Hver økt vil veksle mellom å formidle fagstoff gjennom for eksempel fagfilmer eller fagtekster, og vil åpne for diskusjon og refleksjon alene, i grupper og fellesskap. Mange av spørsmålene som blir stilt og oppgavene som blir gitt, kan med fordel gjøres flere ganger. I tillegg er det lagt opp til flere erfaringsutvekslinger etter ulike praksisutprøvinger. Det er viktig at du/dere som leder arbeidet setter av nok tid til å gjennomføre refleksjonsoppgavene i øktarbeidet, og praksisutprøvingene og finner tidspunkt til å utveksle erfaringer. I profesjonelle læringsfellesskap har arbeidet med å utvikle kvaliteten på undervisningen best vilkår på skoler der lærerne samarbeider og deler kunnskap og erfaringer (Elstad & Helstad, 2014).

Det kan være en fordel å opprette en felles digital mappe der dere lagrer oppgaver, notater og undervisningsopplegg dere lager i løpet av arbeidet med denne pakken.

 

Informasjon om gjennomføring av de ulike øktene:

Økt 1: Språk og holdninger i spesialundervisningen

Målet med økta er å inspirere til refleksjon og samtale om skolens og ens eget språk og holdninger, og bidra til økt bevissthet om innholdet i spesialundervisningen.

Følgende dokumenter bør skrives ut før økta:

 

Økt 2: Lesing og deltaking

I denne økta skal vi se på hvordan lesing og skriving både er en individuell ferdighet og en sosial aktivitet.

 

Økt 3: Lesing og skriving i dagliglivet

Målet med økta er å synliggjøre arbeid med bruk av tekster i dagliglivet som et område som styrker elevenes deltakelse.

Følgende dokumenter bør skrives ut før økta:

 

Økt 4: Helthetslesing som struktur

I denne økta skal vi se på helhetslesing som struktur i arbeidet med lesing for ungdommer på begynnernivå.

 

Økt 5: Når eleven har avkodingsvansker

Målet med økta er å undersøke hvordan man kan fremme elevers avkodingsferdigheter gjennom helhetslesing.  

Følgende dokumenter bør skrives ut før økta:

 

Økt 6: Leseforståelse gjennom helhetslesing

Målet med økta er å få innsikt i hvordan man kan fremme elevers leseforståelse gjennom helhetslesing.  

Følgende dokumenter bør skrives ut før økta:

 

Forankring i læreplanverket:

I Overordnet del (2017) står følgende om tilpasset opplæring:

«Elevenes læring og utvikling skal stå i sentrum for skolens virksomhet. Elevene møter skolen med ulike erfaringer, forkunnskaper, holdninger og behov. Skolen må gi alle elever likeverdige muligheter til læring og utvikling, uavhengig av deres forutsetninger.»

I tråd med fagfornyelsen undersøker vi i denne pakken hvordan man kan drive lese- og skriveopplæring for ungdommer på begynnernivå, synliggjøre arbeid med tekster i dagliglivet som et område som styrker elevenes deltakelse, og gi eksempler på arbeidsmåter. Målet med ressursen er å inspirere til refleksjon og samtale om skolens og ens eget språk og holdninger, og bidra til økt bevissthet om innholdet i spesialundervisningen.

 

Generelle tips knyttet til arbeid med Språkløyper:

Arbeidet med Språkløyper bør være forankret i lokale planer der fagsamlingene er datofestet. Tiden som er oppgitt til hvert øktelement er veiledende, og du/dere som leder arbeidet kan gjøre lokale tilpasninger og utvalg. Når det er lagt opp til samtaler i grupper anbefaler vi mellom 3 og 5 deltakere i gruppen.

De fleste øktene munner ut i oppgaver eller forslag til utprøvinger i egen praksis, og det er viktig at det er nok tid til å gjennomføre disse. Vi anbefaler derfor om lag en økt i måneden. Vurder hvordan oppgavene kan tilpasses den lokale konteksten på en god måte, hvilken periode opplegget skal planlegges og gjennomføres, og avtal når erfaringsdelingen skal skje. Før en går i gang med nytt fagstoff i en ny økt er det viktig at lærerne får tid til å reflektere over og dele erfaringer fra arbeidet som har blitt gjort i mellomtiden. På noen skoler vil det passe best å legge denne erfaringsdelingen i forkant av en ny økt, andre steder er det mest hensiktsmessig at gruppene som samarbeider bestemmer når delingen skal foregå. Det bør settes av om lag 60 minutt til gjennomgang av en ny økt, og 30-60 minutt til samlinger for erfaringsutveksling.

Vi ser det som svært viktig at det blir satt av nok tid til å gjennomføre refleksjonsoppgavene og praksisutprøvingene. Vi lærer ved å prøve ut, samtale, tenke, drøfte og reflektere. I Språkløyper ønsker vi å skape rom for refleksjon gjennom faglige diskusjoner rundt egen og andre sin praksis. Det handler om å øve opp et analytisk blikk, der en spør hverandre «hva gjør vi, og hvorfor gjør vi det?».

Noen pakker i Språkløyper passer å bruke felles i samlet personale, andre passer for utvalgte grupper av lærere. Arbeidet kan gjerne organiseres i form av faste grupper som samarbeider over tid. Disse kan organiseres ut fra trinn eller fag, men det kan også være fruktbart for utviklingsprosessene å sette sammen nye grupper på tvers av allerede eksisterende samarbeidsgrupper.

 

Fagpersoner og fagmiljø som har utviklet innholdet i denne pakken:

Denne pakken er laget av Johanne Ur Sæbø, universitetslektor ved Lesesenteret.

Takk til Ellen Heber, spesialpedagog, og Marit Aasen, universitetslektor ved Lesesenteret, som har lest manus og kommet med gode innspill.