Bruk av pakken: Drama som arbeidsmåte i klassen

Dramafaglige arbeidsmåter og litteratur:

Arbeidsmåtene og oppgavene som er benyttet i opplegget kan overføres til annen litteratur og andre fag. Det viktigste er at du som lærer ser muligheter for identifisering med karakterer, undring over handlinger og muligheter og utforskning i dilemma som oppstår i litteraturen. Når alle da bruker kropp og stemme som uttrykk kan det gi muligheter for forståelse for elever som strever med språket, fordi de kan se på medelever og får impulser. Det kan og gi muligheter og utfordringer til høytpresterende elever. Alle gir sine uttrykk utifra sitt ståsted og vi får et mangfold av fysiske uttrykk knyttet til samme impuls. Alle elever blir aktive samtidig og læreren sammen med elevene kan reflektere over uttrykkene og hvor forskjellig vi kan gi  uttrykk for en og samme impuls. Det er i denne sammenhengen passende å henvise til de grunnleggende ferdighetene i Kunnskapsløftet. Øktene hører tett sammen, noe du sikkert og ser av titlene. Billedfortellingene i del 1 og del 2 utgjør til sammen hele undervisningsopplegget.

Del 1. Om organisering og lærerrollen i drama.

I denne økta vil vi se på hva du som lærer bør tenke gjennom i forkant av å gjennomføre et arbeid hvor du bruker dramafaglige arbeidsmåter og reflektere over hvilke rammer du bør/kan legge for ditt arbeid i din klasse.

Del 2. Bruk av drama ved høytlesing

I denne økta får du litt mer innblikk i arbeidsmåter vi tar i bruk og glimt fra estetiske læreprosesser. Du oppfordres til refleksjon og drøfting over forholdet mellom dramafaglige arbeidsmåter og skriftlige oppgaver i lesestoppene. I hvilken grad tilfører f.eks. improvisasjonene impulser til elevenes skriftlige arbeid? Tenk spesielt på elever som har språklige utfordringer.