Hopp til hovedinnhold

Bruk av pakken

Dette er informasjon til dere som skal lede arbeidet med kompetanseutviklingspakken. Her vil dere finne oversikt over innholdet og beskrivelse av hva de ulike øktene handler om.

Målgruppe: Lærere på ungdomskolen/videregående som underviser elever med generelle lærevansker/utviklingshemming og/eller utviklingsforstyrrelser.

Hvordan kompetansepakken er forankret i Kunnskapsløftet (LK06):

Utdrag fra Prinsipp for opplæringa i Kunnskapsløftet løfter fram hver elevs rett til opplæring som imøtekommer hans eller hennes behov, og som fremmer læring og utvikling.

«Opplæringa skal fremme allsidig utvikling hos elevane og utvikle kunnskapane og ferdigheitene deira. Fellesskolen skal ha ambisjonar på vegner av elevane, gi dei utfordringar og mål å strekkje seg mot. Samtidig skal skolen og lærebedrifta ta omsyn til at elevane har ulike føresetnader og ulik progresjon, slik at alle kan oppleve gleda ved å meistre og å nå måla sine.»

De ulike øktene:

Det anbefales å starte med økt 1 og deretter jobbe seg kronologisk gjennom pakken. Det blir i den første økta lagt opp til refleksjoner og diskusjoner som kan være viktige å løfte fram og ha som grunnlag for det spesialpedagogiske arbeidet. I slutten av hver økt gis det et oppdrag som skal gjennomføres før neste økt. Refleksjonsoppgavene i øktene skal bidra til den enkeltes refleksjon rundt egen praksis, og til utforskende samtaler i kollegiet.

I økt 4 presenteres en struktur for arbeid med å utvikle leseferdighet. Denne økta danner grunnlag for økt 5 og 6. Økt 5 viser hvordan man kan bruke denne strukturen for å jobbe med avkoding. Økt 6 viser tilsvarende hvordan man kan jobbe med leseforståelse. Man har altså mulighet til å velge mellom økt 5 og 6, alt etter elevens behov.

Takk til Ellen Heber (spesialpedagog) og Marit Aasen (universitetslektor ved Lesesenteret), som har lest manus og kommet med gode innspill.