Hopp til hovedinnhold
Gutt sitter på stol

Elever med IOP i de fleste fag

På mange skoler er det elever som har individuell opplæringsplan (IOP) i alle eller i de fleste fag. Disse elevene har gjerne generelle lærevansker/utviklingshemming eller tilsvarende utfordringer som gjør at de ikke har utbytte av ordinær undervisning. Hva er god lese- og skriveopplæring for disse elevene?

En del av disse elevene har sin opplæring i ordinære klasser, men med høy grad av individuell tilpassing, og i form av spesialundervisning, i eller utenfor klasserommet. Andre elever har store deler av sin opplæring i mindre grupper, men gjerne også her med noe en-til en-undervisning.

Det vil i stor grad være slik at god lese- og skriveopplæring er god for alle. Det kan likevel være en utfordring som lærer å finne ut hvordan man skal tilpasse for eksempel begynneropplæring i lesing og skriving til elever som er ungdommer, og som trenger lang tid på å lære. Mange av disse elevene oppnår ikke det vi tradisjonelt har kalt en funksjonell leseferdighet. I denne Språkløyper-pakken vil vi se på hvordan man kan bedre elevenes ferdighet, men også belyse på hvilken måte en begrenset lese- og skriveferdighet likevel kan ha en funksjon.

I introduksjonsøkta ønsker vi å løfte fram og diskutere språk, holdninger og innhold i spesialundervisningen.

I økt 2 ser vi på hvordan lesing kan bidra til selvstendighet og deltakelse, selv om eleven ikke leser såkalt funksjonelt.

I økt 3 ser vi nærmere på hvilke leseaktiviteter i dagliglivet vi kan jobbe med for å styrke elevens muligheter for deltakelse.

I økt 4 presenteres en struktur man kan ta utgangspunkt i når man skal jobbe med begynneropplæring i lesing og skriving retta inn mot ungdommer.

I økt 5 gis det eksempler på hvordan man kan jobbe når eleven har avkodingsvansker, altså kan bokstavene, men har vansker med å lese lengre ord og hele tekster.

I økt 6 ser vi på hvordan man kan jobbe med elever som har forståelsesvansker. Noen elever har vansker med å forstå det de leser fordi de generelt har svake språkkunnskaper. Elever innen autismespekteret kan ha andre utfordringer med leseforståelse. De kan for eksempel ha vansker med å forholde seg til underforståtte budskap og helheten i en tekst.

Mål for pakken:

  • Inspirere til refleksjon og samtale om skolens og ens eget språk og holdninger, og bidra til økt bevissthet om innholdet i spesialundervisningen.
  • Synliggjøre arbeid med tekster i dagliglivet som et område som styrker elevenes deltakelse.
  • Belyse hvordan man kan drive lese- og skriveopplæring for ungdommer på begynnernivå, og gi eksempler på arbeidsmåter.

 

Oversikt fra K06 over mål som kan brukes i arbeid med lesing og skriving i dagliglivet (pdf)

Oversikt over mål for lesing og skriving, utgitt av Kompetanse Norge

Sentrale spørsmål

  • Hvordan øke elever med generelle lærevansker sin deltakelse og selvstendighet gjennom lesing og skriving?

  • Hvordan bidrar skolens holdninger og språk til elevenes positive utvikling?

  • Hvilket potensiale ligger i å vektlegge arbeid med tekster som brukes i dagliglivet?

  • Hvordan drive god lese- og skriveopplæring på begynnernivå for ungdom med generelle lærevansker?

 

Pakken er laget av Johanne Ur Sæbø, universitetslektor ved Lesesenteret.

Bruk av pakken