Hopp til hovedinnhold

Oppdrag

Planlegg og gjennomfør eit undervisningsopplegg der de legg særleg vekt på arbeid med ord og omgrep.

Diskuter punkta under og tenk over om det er elevar i klassen de vil observere spesielt.

 • Før lesing:
  • Er det ord og omgrep som elevane må forstå på førehand?
    
 • Under lesing:
  • Kva skal elevane gjere medan dei les teksten?
    
 • Etter lesing:
  • Korleis skal elevane få vise at dei forstår meiningsinnhaldet og kan bruke sentrale ord og omgrep frå teksten?

Litteratur til vidare fordjuping:

Aukrust, V. G. (2007). “Røverkjøp” og “bra kjøp”: om språk og leseforståelse I et utvilingsperspektiv. I I. Bråten (Red.), Leseforståelse: Lesing i kunnskapssamfunnet – teori og praksis (s. 100-127). Oslo: J. W. Cappelens Forlag AS.

Bialystock, E. (2009). The good, the bad and the indifferent. Bilingualism. Language and Cognition, 12(1):3-11.

Engen, L., & Bunting, M. (2006). "Som lyn og eksplosjonar": Å utvikle ordforråd. Fagbok i bruk, 3.

Kverndokken, K. (2012). 101 måter å lese leseleksa på : om lesing, lesebestillinger og tekstvalg (Vol. nr. 188). Bergen: Fagbokforl.

Mossige, M., & Mork, S. M. (2014). Lesing i naturfag. I A. Skaftun, O. J. Solheim, & P. H. Uppstad (Red.), Leseboka: Leseopplæring i alle fag på ungdomsskolen (s. 113-130). Oslo: Cappelen Damm AS.

Niebert, K., Marsch, S. & Treagust, D. F. (2012). Understanding Needs Embodiment: A Theory-Guided Reanalysis of the Role of Metaphors and Analogies in Understanding Science. Science Education, 87(2), 224-240.  

Roe, A. (2008). Lesedidaktikk: etter den første leseopplæringen: Universitetsforlaget.

Skjæveland, K. G., & Mossige, M. (2012). Læringsstrategier i flere fag. Universitet i Stavanger, Lesesenteret.

Stanovich, K. E. (1986). Matthew effects in reading: Some consequences of individual differences in the acquisition of literacy. Reading Research Quarterly, 21, 360-407.

Utdanningsdirektoratet. (2013). Teoretisk bakgrunnsdokument for arbeid med lesing på ungdomstrinnet. Henta frå: https://www.udir.no/globalassets/upload/ungdomstrinnet/rammeverk/ungdomstrinnet_bakgrunnsdokument_lesing_vedlegg_3.pdf

Wagner, Å. K. H., & Walgermo, B. R. (2014). Flerspråklige barns språk- og leseutvikling. I F. E. Tønnesen & K. Lundetræ (Red.), Å lykke med lesing (s. 98-114). Oslo: Gyldendal akademisk.