Hopp til hovedinnhold

Høyt presterende elever og elever med stort læringspotensial

Prinsippet om tilpasset opplæring gjelder også elever med særlige evner og talenter på ulike områder. Det er disse elevene vi omtaler som "elever med stort læringspotensial". Mange av disse elevene får ikke nok stimulans og støtte fra læreren. Forskning skiller ofte mellom elever med stort læringspotensial og (skole)flinke elever. Mens flinke elever ofte kan vise til gode skoleresultater, har elever med stort læringspotensial en iboende kapasitet til å prestere enda høyere enn de flinke, uten at de nødvendigvis gjør det. Språkløyper skiller ikke mellom høyt presterende elever og elever med stort læringspotensial i forslag til oppgaveutforming og undervisningsopplegg.  

Det norske utdanningssystemet bygger på et ideal om at alle elever har rett på et likeverdig utdanningstilbud basert på tilpasset opplæring, også flinke elever eller elever med stort læringspotensial. I og med at gruppa elever med stort læringspotensial er heterogen, finnes det ikke ett bestemt opplæringstiltak som kan ivareta disse elevene. Som med alle elever må også disse elevene ses som individer med forskjellige forutsetninger og behov. Mens andre europeiske land har utviklet et opplæringstilbud spesielt for høyt presterende elever og elever med stort læringspotensial, har det i Norge vært antatt at elever med stort faglig potensial klarer seg selv uten særlig oppfølging. En mangel på tilpasset opplæring for å stimulere de kognitive evnene til elevene med stort faglig potensial kan resultere i at de presterer lavere og/eller mister motivasjonen til å fullføre utdanningen, med frafall som et mulig resultat. Ettersom vi i Norge mangler bred forskningsbasert kunnskap om elever med stort læringspotensial, høster vi foreløpig av andre lands erfaringer om hva slags tilrettelegging som passer for denne elevgruppen. Flere offentlige rapporter og utredninger har de senere år tatt opp i seg utenlandske skolesystemers erfaringer med å tilpasse opplæringen også til denne elevgruppen. Nedenstående utdrag er hentet fra en forskningsoppsummering fra Kunnskapssenteret for utdanning (2016): Evnerike elever og elever med stort læringspotensial. 

Rapporten kan leses på nettsidene til Kunnskapssenteret for utdanning.

Akselerasjon og beriket undervisning er to former for mulig tilpasset opplæring for elever med stort faglig potensial. Akselerasjon kan dreie seg om at elever får ta fag på høyere trinn, og egner seg godt når målet er at elevene skal lære hurtig. Beriket undervisning omfatter flere og mer varierte arbeidsoppgaver, og egner seg når målet er å bruke opplæringen som inspirasjon og intellektuell stimulans. Men det er ikke bare den akademiske eller faglige støtten som er viktig. Høyt presterende elever, eller de med potensial for å prestere høyt, må også få god og relevant lærerstøtte for å bevare sin motivasjon.

Les også Kunnskapssenterets reportasje om Mari Sol, den evnerike 6.klassingen som får tilpasset opplæring i matematikk, og 
om Gaupen skole som har opprettet en handlingsplan for å ivareta evnerike elever.

Når det gjelder lesing og skriving, kjennetegnes denne elevgruppas forhold til tekst ofte av høy grad av selvstendighet, presisjon og kvalitet i refleksjoner rundt teksters form og innhold. Dessuten har de gode språklige ferdigheter.