Hopp til hovedinnhold

Bruk av pakken

Dette er informasjon om kompetanseutviklingspakken Norskfaglige praksiser til deg/dere som skal lede arbeidet i kollegiet. Her finner du en oversikt over innholdet i pakken og forslag til hvordan arbeidet kan gjennomføres.

 

Målgruppe:

Pakken er rettet mot lærere som underviser i norsk i ungdomsskolen på alle trinn. Fagfellesskapet vil ha utbytte av å arbeide seg gjennom kompetanseutviklingspakken sammen.

 

Forberedelse:

Det er viktig at du/dere som skal lede arbeidet på skolen er godt kjent med innholdet i pakken og organiseringen av arbeidet på forhånd. Det er også viktig at man setter seg inn i oppdraget til neste samling. Det finner dere helt sist i hver økt. Tekstene, oppgavene og oppdragene som inngår i arbeidet med den enkelte økten, må skrives ut, kopieres og distribueres til lærerne i forkant av samlingene.

 

Organisering:

Pakken består i dag av to økter (flere blir publisert fortløpende) der hver økt tar for seg ulike sider ved arbeid med norskfagets praksiser. I en økt veksles det mellom formidling av fagstoff via filmsekvenser, podcast eller artikkellesing, og arbeid med refleksjonsoppgaver individuelt, i grupper og i fellesskap. Det er viktig å sette av nok tid til å gjennomføre refleksjonsoppgavene og oppdraget til neste økt. Tidsbruken som er foreslått til hver økt er veiledende - bruk gjerne lenger tid dersom det er behov for det.

 

Informasjon om gjennomføring av de ulike øktene:

 

Økt 1 - Introduksjonsøkt - norskfaglige praksiser

Målet for økta er å igangsette refleksjon omkring norskfaglige praksis hos den enkelte faglærer og i lærerkollegiet/norskavdelingen ved skolen. I økta lages det et felles arbeidsdokument, og dette må tas vare på til det videre arbeidet med pakken. Målet med fellesdokumentet  som utvikles i introduksjonsøkta, er at det skal være tilgjengelig og levende for kollegiet.

Elementer som kan printes ut og kopieres før økta:

Novella “Løp for livet” (Roy Jacobsen, 2001), pdf

Fagartikkelen "Leseopplæring og fagenes literacy" (Skaftun, Atle, 2015)

 

Økt 2 - Erfaringsdeling

Målet for økta er å dele erfaringer fra tekstarbeid i klasserommet. Refleksjonstekstene kopieres opp i 4 eksemplarer. Det felles dokumentet utarbeidet i introduksjonsøkta tas med til erfaringsdelingen. Arbeidet skjer i grupper på 3-4, på tvers av trinn. Økta munner ut i et oppdrag til neste samling, der hver deltaker tar med seg 4 eksemplarer av en sangtekst på norsk.

 

Element som bør skrives ut eller kopieres:

  • refleksjonstekster
  • felles arbeidsdokument

 

Økt 3 - Litterære samtaler

Målet for økta er at lærere sammen får utforske åpne litterære samtaler som praksis og erfare hvordan man i denne praksisen kan legge til rette for tre prinsipper for læring (Skaftun & Michelsen, 2017). Øktelement 1 er en podcast. Her kan den/de som leder økta vurdere om lyden spilles av for alle, eller om hver enkelt har med seg pc og øretelefoner. I forkant av denne økta leverer lærerne sine utvalgte sangtekster til de/dem som leder arbeidet med pakken. Gruppene som arbeidet sammen i økt 2, brukes også i denne økten. I øktelement 5 kan man velge mellom å gjennomføre oppdrag A eller B. Det er også mulig å gjennomføre begge oppdragene.

 

Element som bør skrives ut eller kopieres til økta:

  • Innleverte sangtekster, i fire eksemplar
  • “Blåmann” (Vinje, 1860)
  • “To fjernsyn” (Ulven, 1988)

 

Økt 4 - Erfaringsutveksling

Målet med økta er å dele og bearbeide erfaringer fra oppdraget fra forrige gang.

 

Økt 5 – Vurdering av samtaler

Målet for økta er å se nærmere på de ulike rollene muntlighet kan ha i norskfaget og særlig på hvor sentral samtalen og elevenes hverdagsspråk er for å utvikle forståelse i faget. Økta gir også et eksempel på hvordan lærere kan vurdere muntlige gruppesamtaler.

Økta inneholder en kort fagtekst som deltakerne kan lese sammen under arbeidet. Det er ikke lagt opp til diskusjon over teksten, men den som leder arbeidet kan vurdere å gi deltakerne i oppdrag å lese teksten før samlingen og heller bruker noe tid til å diskutere den i fellesskap. Praksisfilmen i øktelement 4 inneholder først en del som viser arbeid med tekst og samtaler i klasserommet og deretter en del som viser vurdering av en gruppesamtale. Her kan det være fint å pause filmen etter medgåtte 3 minutter (3.17) for å oppsummerer før en ser videre. Undervisningsopplegget som ligger til grunn for filmen er nærmere presentert i artikkelen «Da oppdaget jeg mye nytt som jeg ikke så første gangen». Den som leder samlingen kan vurdere om deltakerne skal ha lest teksten før samlingen. Teksten ligger som lenke inne i øktelement 4.

 

Økt 6 - Å skrive kreative tekster

Målet for økta er å reflektere over hva som kjennetegner kreative elevprodukter (tekster) og å vise hvordan man kan legge til rette for kreative skriveprosesser i klasserommet.

På forhånd bør følgende tekster lastes ned og skrives ut til alle deltakere:

 

Økt 7 - Erfaringsutveksling: Å skrive kreative tekster

Denne økta gir rom for erfaringer fra den kreative skriveprosessen lærerne har prøvd ut, og åpner for at lærerne kan videreutvikle evne til å vurdere og veilede elevene i skriving av kreative tekster. Til økta må alle lærere ta med skriveoppgavene de har gitt elevene og noen elevtekster hver fra prosessen som synliggjør ulike sider av elevenes kreative skriving.

 

Økt 8 - Samansette tekstar

Denne økta tar føre seg samansette tekstar, og rører ved spørsmål om kva samansette tekstar er og kva relevans det har for oss i skulen. Målet er ikkje å gje ei uttømmande forklaring av omgrepet, men å freiste å setje det inn i ein samanheng slik at omgrepet kan opne opp for å forstå koss ein kan både skape, analysere og vurdere samansette tekstar i skulen. Det viktige i denne økta er å peike på samansette tekstar som eit perspektiv på alle typar tekst -- å sjå på ein tekst som samansett kan opne opp for å sjå på tekstar frå fleire sider og kanskje slik få ei rikare forståing av kva det er i ein tekst som skapar meining, på tvers av både sjangrar og medium.

 

Økt 9 - Erfaringsdeling samansette tekstar

 

 

Utstyr:

Til øktene trengs det fremvisningsutstyr med lyd.


Rammer:

Det vil ta ca 60-90 min å gjennomføre øktene. Til erfaringsutvekslingsøktene anbefaler vi 30-60 min.

 

Utstyr:

Til øktene trengs det fremvisningsutstyr med lyd.


Rammer:

Det vil ta ca 60-90 min å gjennomføre øktene. Til erfaringsutvekslingsøktene anbefaler vi 30-60 min.

 

Forankring i Kunnskapsløftet:

Arbeidet med de norskfaglige praksisene i pakken er forankret i en fagspesifikk forståelse av de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving og muntlige ferdigheter slik de blir presentert i Læreplanen i norsk (KL06).