Hopp til hovedinnhold
Gutt med øretelefoner og flagg

Helhetlig og språkutviklende skriveundervisning i fremmedspråk (nivå 1)

I denne pakken tas elevene et steg videre i skrivingen – fra fortellingen og inn i sjangeren saktekst. Ulike former for stillasbygging, som modellering, varierte læringsaktiviteter og læringssamtaler gir elevene støtte i prosessen med å utvikle seg som skrivere på fremmedspråket sitt.

Pakken Helhetlig og språkutviklende skriveundervisning i fremmedspråk (nivå 1) tar utgangspunkt i Sirkelen for undervisning og læring (se under) som en overordnet modell for undervisningsplanlegging. Samlet sett presenterer pakken en språk- og tekstorientert skriveundervisning i praksis. De didaktiske tilnærmingsmåtene som her er valgt, gir utgangspunkt for utprøving og refleksjon (fullstendig veilednings- og undervisningsmateriell foreligger).

Denne pakken kan også brukes av lærere som har norskopplæring med elevgrupper med annet morsmål, men krever at spanske begreper og modelltekster byttes ut med norske. Den kan også brukes på vgo fremmedspråk nivå 1.

Organisering: Pakken består av tre økter à 50 min. Det anbefales at de to første tas sammenhengende, med noen ukers mellomrom til økt 3. Hele pakken kan gjennomføres på 4 til 6 uker.

Sentrale spørsmål:

  • Hvordan kan det legges til rette for støttende og læringsaktiv skriveundervisning?
  • Hvordan styrke elevenes ordforråd og kunnskaper som forberedelse til skriving av en saktekst i spansk (eksempler fins også for fransk og tysk)?
  • Hvordan kan læringssamtaler om modelltekster bidra til at elevene i større grad mestrer å skrive selv?
  • Hvordan undervise i skriving med utgangspunkt i Sirkelen for undervisning og læring?

 

Pakken er laget av Berit Hope Blå og Karin Dahlberg Pettersen (Fremmedspråksenteret), faglig ansvarlige, og Hildegunn Støle (Lesesenteret), koordinator.

Bruk av pakken