Hopp til hovedinnhold

Gutter, jenter og lesing

Gutters språkutvikling ser ut til å gå noe langsommere i tidlig alder enn jenters, og flere gutter enn jenter har språk-, lese- og skrivevansker.

Selv om forskning kan nyansere bildet, ser vi kjønnsforskjeller i gutters og jenters utvikling av leseferdigheter, for eksempel i de store leseundersøkelsene PISA, PIRLS og nasjonale prøver i lesing, hvor jentene gjennomgående har bedre leseferdigheter enn gutter. Forskjeller mellom gutter og jenters leseferdigheter kan også skyldes ulike interesse for språk- og leseaktiviteter, motivasjon og holdninger til lesing. I målinger av voksnes leseferdigheter i dag finner vi imidlertid ikke klare kjønnsforskjeller.

Lesesenterets holdning er i utgangspunktet at god lese- og skriveundervisning er hva gutter også trenger. Mye av denne holdningen gjenspeiler materialet i Språkløyper. Men vi konstaterer stor oppmerksomhet rundt temaet gutter og lesing. Derfor vil vi gjerne gjøre oppmerksom på hvilke deler av våre Språkløyper-ressurser (og andre ressurser) som spesifikt handler om denne tematikken.

Også for ungdomstrinnet og videregående opplæring har vi hatt gutteperspektivet med oss inn i planleggingen. Vi presenterer helhetlige undervisningsprosesser som vi har erfart at guttene også viser engasjement for, og vi framhever at læreren må lede elevene gjennom ulike skriveprosesser. Læreren må underveis støtte, motivere og vurdere om alle elever er med. Her vil vi framheve ressursene Sirkelen for undervisning og læring og Å lede gode skriveprosesser, begge fra pakken God skriveopplæring.

Ellers er Gutar, jenter og lesing også ment til bruk på disse alderstrinnene.

Pakken Å arbeide med læringsstrategier i yrkesfag er like relevant for begge kjønn, men filmen som vises (økt 1) er fra programområde anleggsteknikk, og vi er i et klasserom med flest gutter (og to mannlige lærere). Det kan derfor være lettere for «guttedominerte» fag eller klasser å identifisere seg med denne pakken.

Den kommende pakken Norsk for yrkesfag (kommer våren 2018) sine økter «Relevante tekstvalg for norskfaglig arbeid med elever på yrkesfag» og «Å skape relevans for norskfaglig tekstarbeid på yrkesfag – skjønnlitteratur» ivaretar, om ikke eksplisitt, at lærernes tekstvalg bør ta utgangspunkt i hvilke elever de har. Enkelte yrkesfag er fortsatt guttedominert, slik som elektro, teknikk og industriell produksjon og bygg og anlegg. Dette er også tenkt inn i tekstvalgene som foreslås i øktene.

 

Andre ressurser:

Lesesenteret har skrevet flere temaartikler om denne fokusgruppen, som  Kvifor er gutar og lesing eit tema? Fra Lesesenterets arkiv kan man i tillegg lese fagartikler som Unge gutter og leselyst og Hva skal til for å få gutter til å lese? Sistnevnte inneholder resultatet av en nasjonal kafédialog der guttene selv fikk komme til orde for hva som kunne få gutter til å lese mer.

Førstelektor Maja Michelsen har skrevet om gutters bruk av tekster på fritiden i Språkløyper-bloggen Ulike gutter – ulik ekspertkompetanse. Forfattar Terje Torkildsen har stilt spørsmålet om mangel på humor er en årsak til at at færre gutter leser, i Lått og leselyst på samme blogg.