Hopp til hovedinnhold

Minoritetsspråklige elever

Minoritetsspråklige elever er en uensartet gruppe. Noen behersker norsk på nivå med morsmålsbrukere, mens andre er i startfasen med å tilegne seg språket. En del av elevene mestrer hverdagsspråket godt, men kan likevel streve i møtet med fagspråket.

Skolen bør derfor ha fokus på elevenes språklige utvikling gjennom hele skoleløpet. Noen av elevene kan ha et mindre utviklet ordforråd på opplæringsspråket enn sine majoritetsspråklige klassekamerater, og når vanskegraden på de skolefaglige tekstene øker, vil et magert ordforråd medføre begrensninger for leseforståelsen. Skolen må derfor arbeide systematisk med vokabular, og legge vekt på allsidige lese- og skriveaktiviteter også på ungdomstrinnet/ i videregående opplæring.

I Språkløyper vil minoritetsspråklige elever og lesing og skriving bli tematisert også i andre økter i flere ulike kompetanseutviklingspakker.

På nettsiden til Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) finnes mer stoff om språkopplæring av minoritetspråklige. Nafo har også egen side om nyankomne minoritetsspråklige elever.