Hopp til hovedinnhold
Senterleder Åse Kari Hansen Wagner
AV Senterleder Åse Kari Hansen Wagner
29.10.2015

Språkløyper: Et helhetlig løft for språk, lesing og skriving 2016–2019

Torsdag 29. oktober lanserer Kunnskapsdepartementet utprøvingen av Språkløyper. Det er en nasjonal strategi som skal styrke norske elevers språk, lesing og skriving, skriver senterleder Åse Kari Hansen Wagner og områdeleder Margunn Mossige ved Lesesenteret.


Av senterleder Åse Kari Hansen Wagner og områdeleder Margunn Mossige ved Lesesenteret

Torsdag 29. oktober lanseres Språkløyper nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016–2019. I høst er et utvalg skoler og barnehager med i strategien, men fra 2016 er målet å nå alle skoler og barnehager. Det unike med Språkløyper er at barnehagen blir inkludert som en del av læringsløpet. Tiltakene omfatter stimulering av språk, lesing og skriving for alle. Det aller viktigste er dog å nå barna og elevene som trenger ekstra hjelp, så tidlig som mulig.

Språkløyper skal styrke alle barns og elevers språk- og tekstkompetanse, og gjøre personalet bedre i stand til å identifisere og tilrettelegge for dem med språk-, lese- og skrivevansker. Lærerne skal også få bedre oversikt over hvordan de kan bruke teknologiske hjelpemidler i undervisningen. Materiellet til Språkløyper, som barnehager og skoler skal jobbe med, er laget av Lesesenteret og Skrivesenteret.

Kritisk lavt nivå
I kjølvannet av ”PISA-sjokket” har norsk skole satset på lesing i mange år. PISA og PIRLS viser at vi er på rett vei. Så er det ikke nok nå?

Ja, den negative trenden har flatet ut, og de yngste elevene har blitt bedre lesere. Men 16 prosent av norske 15-åringer ligger på et lesenivå som i følge PISA er ”under kritisk grense”. De går trolig ut av grunnskolen med for dårlige skriftspråkferdigheter. Dette er altfor mange.

I dag settes for mye av spesialundervisningen inn hos de eldste elevene. Barn og elever som sliter med språk, lesing og skriving må få mer oppmerksomhet, fanges opp tidligere og følges opp bedre. Vi er nødt til å jobbe mer for å løfte språk-, lese- og skrivekompetansen hos alle norske barn og elever: Hos jenter og gutter, hos flerspråklige, hos barn med språkvansker eller lese- og skrivevansker, og hos de svært kompetente leserne.

Verdifulle tidlige år
Hittil har mye blitt gjort i grunnskolen. Nå satses det også bredere. Hele barnehagepersonalet og faglærerne på ungdomstrinnet og i videregående opplæring er viktige grupper som skal delta i Språkløyper.

For barnehagebarna er språk avgjørende for læring, kommunikasjon og sosiale relasjoner. Tidlig innsats er stikkordet – språkgrunnlaget som legges i barnehagetida er viktig for seinere lesing, skriving og læring. Språkløyper vil styrke kompetansen hos barnehagepersonalet, og vise hvordan barnehagen kan jobbe med språk og fange opp de som strever.

Ivrige nybegynnere
Førsteklassingene er kanskje dem som er mest motiverte for skole og læring, men forventningene til elevene har vært små, og læringstrykket har vært lavt. I Språkløyper for barnetrinnet legges det til rette for å kombinere lærernes erfaring med forskningsbasert kunnskap. Undervisningen skal tilpasses slik at flest mulig kommer godt i gang og opplever mestring, og de som strever skal støttes ekstra fra første dag.

Viktige faglærere
På mellomtrinnet blir ordforrådet i fagene og i lærebøkene mer avansert og fagspesifikt, og en del elever får problemer med å henge med. Det må jobbes med ordforråd og lesestrategier. Faglærerne må også komme mer på banen, både på barnetrinnet, på mellomtrinnet og i videregående skole. Hvert fag har sitt helt spesielle språk. Faglærerne i alle fag – naturfag, rettslære, matematikk, byggfag og alle de andre – må oppfatte at også de er språklærere, og dermed lese- og skrivelærere. Også de vil få gode redskaper til å drive denne opplæringen.

Digital fornuft
Fremtidens skole kommer til å bli teknologirik. Teknologi gir større muligheter for å gi respons til elevene, og klok bruk av teknologi kan fremme samarbeid mellom elevene. Språkløyper for ungdomstrinnet og videregående dette første året vil nettopp tematisere teknologi og skjermlesing med både en kritisk og positiv tilnærming.

Åpne dører
Språkløyper handler ikke om at Norge skal score bedre på internasjonale tester, eller at skolen skal snikinnføres i barnehagen. Det handler om å gjøre norske barn og elever i bedre stand til å oppfylle drømmene sine og utnytte potensialet sitt. De skal bli enda bedre rustet til å forme samfunnet vårt i fremtiden. Det handler om å skape en kultur og en bevissthet om språk og lesing i hele utdanningssystemet. Det handler også om at barnehagepersonalet og lærere skal bli inspirerte, motiverte og enda tryggere i det viktige språkarbeidet. I Opplæringsloven står det: ”Opplæringa i skole og lærebedrift skal (...) opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.” Det er dette Språkløyper handler om. 

 

SPRÅKLØYPER-BLOGGEN

Velkommen til Språkløyper-bloggen! Dette er stedet hvor inviterte gjestebloggere deler forskning, inspirasjon, informasjon eller aktuelle spørsmål som er knyttet til Nasjonal strategi for lesing og skriving 2016-2019. Våre bloggere er politikere, forskere, pedagoger, forfattere og andre med kunnskap og meninger om språk, lesing, skriving og opplæring. Det er kommunikasjonsavdelingen ved Lesesenteret som driver bloggen, men gjestebloggerne står selv ansvarlig for innhold og faglige meninger i sine innlegg. God lesing!

SISTE ARTIKLER

08.03.2021

22.12.2020

29.10.2020

29.10.2020

28.10.2020

FØLG OSS