Hopp til hovedinnhold
Banner med teksten
AV
26.10.2015

Gutter, jenter og lesing

Gutters språkutvikling ser ut til å gå noe langsommere i tidlig alder enn jenters, og flere gutter enn jenter har språk-, lese- og skrivevansker. Selv om forskning kan nyansere bildet, ser vi kjønnsforskjeller også i skolealder, for eksempel i de store leseundersøkelsene PISA, PIRLS og nasjonale prøver i lesing, hvor jentene gjennomgående har bedre leseferdigheter enn gutter. Forskjeller mellom gutter og jenters leseferdigheter kan også skyldes ulik interesse for språk- og leseaktiviteter, motivasjon og holdninger til lesing. Det må derfor arbeides målrettet for at kjønnsforskjellene i språk- og leseferdighet ikke skal øke etter hvert som elevene blir eldre.

Lesesenterets holdning er i utgangspunktet at godt språkarbeid og god lese- og skriveundervisning er dét gutter også trenger. Mye av denne holdningen gjenspeiler materialet i Språkløyper. Men vi konstaterer stor oppmerksomhet rundt temaet gutter og lesing. Derfor vil vi gjerne gjøre oppmerksom på hvilke deler av våre Språkløyper-ressurser (og andre ressurser) som spesifikt handler om denne tematikken.

Kompetanseutviklingspakken Gutar, jenter og lesing har som siktemål å bringe en bevisstgjøring om hvordan vi tenker om relevansen av kjønn når det gjelder lesing. Her presenteres tre ulike tekster som er utgangspunktet for debatt om dette temaet, og skolene må selv organisere og sette rammer for denne debatten.

Et premiss for denne pakken er tanken om at gutter er like kapable som jenter, selv om noen av dem kanskje ligger litt bak i modningsgrad. Forventningene til eleven bør gjenspeile en slik tenkning. Et annet premiss er å forklare at guttas litteratur også er litteratur, og at de er lesere når de leser denne, noe som kan hjelpe til med å bygge en identitet som leser og slik støtte umotiverte elever i arbeidet med å gå fra ytre til indre lesemotivasjon.

Pakken Prinsipper for god skriveopplæring  handler om universell undervisning som gjelder alle elever, men i utformingen av denne pakken hadde vi gutter og skriving med oss i planlegginga. I økt tre viser vi et undervisningsopplegg hvor to gutter designer PowerPoint om en planet. De presenterer selv sitt skriveprosjekt i filmen Å lede gode skriveprosesser.

Vi vil også framheve at pakkene Å støtte elevane si skriving og Skriving i begynnaropplæringa er relevante i denne sammenhengen.

SPRÅKLØYPER-BLOGGEN

Velkommen til Språkløyper-bloggen! Dette er stedet hvor inviterte gjestebloggere deler forskning, inspirasjon, informasjon eller aktuelle spørsmål som er knyttet til Nasjonal strategi for lesing og skriving 2016-2019. Våre bloggere er politikere, forskere, pedagoger, forfattere og andre med kunnskap og meninger om språk, lesing, skriving og opplæring. Det er kommunikasjonsavdelingen ved Lesesenteret som driver bloggen, men gjestebloggerne står selv ansvarlig for innhold og faglige meninger i sine innlegg. God lesing!

SISTE ARTIKLER

08.03.2021

22.12.2020

29.10.2020

29.10.2020

28.10.2020