Hopp til hovedinnhold
Banner med teksten
Språkløyper
AV Språkløyper
11.12.2017

Er Språkløyper noe for PP-tjenesten?

PP- tjenesten skal være en sentral samarbeidspartner for barnehage og skole innen systemarbeid, kompetanse- og organisasjonsutvikling.

Kompetanseutviklingsressursene i Språkløyper skal bidra til at kvaliteten på ordinært opplæringstilbud blir så god som mulig, slik at alle barn og elever skal få styrket sine språk-, lese-, og skriveferdigheter. Dette gjelder også elever med særlige behov. Språkløyper er primært utviklet for assistenter i barnehage, barnehagelærere og lærere, men kan også benyttes i samarbeid mellom PPT, barnehage og skole. Kompetanseutviklingspakker rettet mot «fokusgruppene» - minoritetsspråklige barn, barn med sammensatte lærevansker, barn med språk-, lese- og skrivevansker og barn med stort potensial - kan benyttes i veiledning i barnehager og på skoler.

Språkløyper kan også være et godt utgangspunkt for systemarbeid og bidra til tettere samarbeid om kartleggingsrutiner, støttetiltak og tiltakskjeder. Overganger i opplæringsløpet er ofte sårbare, spesielt for barn med særlige behov. «Overgangspakken» i Språkløyper har fokus på samarbeid og kvalitetssikring av overgangen barnehage – skole.  I arbeid med dette temaet vil PP- tjenesten være en viktig bidragsyter til helhet og samarbeid på kommunalt nivå.

Det at PP- tjenesten deltar i arbeidet med Språkløyper kan bidra til at spesialpedagogisk tenking og tiltak i større grad blir integrert i tilpasset opplæring og det ordinære skole- og barnehagetilbudet. På den måten kan samarbeid om Språkløyper bidra til realisering av Kunnskapsdepartementets hovedstrategier; fange opp – følge opp, målrettet kompetanse – styrket læringsutbytte og samarbeid og samordning – bedre gjennomføring (Meld. St. 18. 2010 – 2011).

SPRÅKLØYPER-BLOGGEN

Velkommen til Språkløyper-bloggen! Dette er stedet hvor inviterte gjestebloggere deler forskning, inspirasjon, informasjon eller aktuelle spørsmål som er knyttet til Nasjonal strategi for lesing og skriving 2016-2019. Våre bloggere er politikere, forskere, pedagoger, forfattere og andre med kunnskap og meninger om språk, lesing, skriving og opplæring. Det er kommunikasjonsavdelingen ved Lesesenteret som driver bloggen, men gjestebloggerne står selv ansvarlig for innhold og faglige meninger i sine innlegg. God lesing!

SISTE ARTIKLER

08.03.2021

22.12.2020

29.10.2020

29.10.2020

28.10.2020