Hopp til hovedinnhold

Minoritetsspråklige elever

Minoritetsspråklige elever er en uensartet gruppe. Noen behersker norsk på nivå med morsmålsbrukere, mens andre er i startfasen med å tilegne seg språket. Noen av elevene vil være like gode ordavkodere på norsk som elever med norsk som førstespråk, men kan ha et mindre utviklet ordforråd på opplæringsspråket. Et godt ordforråd er nødvendig for å tilegne seg fagstoff gjennom lesing. Det er derfor viktig at skolen arbeider systematisk med vokabular og legger vekt på allsidige lese- og skriveaktiviteter. 

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring har nettsider om arbeid med mangfold og språk i den flerkulturelle skolen.