Hopp til hovedinnhold

Skolefritidsordningen som språkarena

Skolefritidsordningen (SFO) har en sentral rolle for barna i overgangen fra barnehagen til skolen. SFO er ofte barnas første møte med skolen og her leker de og videreutvikler vennskap med både gamle og nye venner. Det er nødvendig å se på overgangen som en prosess hvor barnet selv er en viktig bidragsyter og hvor skolen og SFO bør bygge på barnets egne erfaringer. 

Det handler i stor grad om å ta vare på det kompetente barnet når det gjelder det sosiale og relasjonelle, men det bør også fokuseres på det faglige i denne sammenhengen. Barnets samlede språkkompetanse inkluderer både muntlige og skriftlige ferdigheter, noe som også bør løftes fram i SFO sitt møte med barnet. SFO er en viktig språkarena for barnet, der det i lek og samspill med andre barn utvikler sin egen språkkompetanse. Ansatte i skole og SFO har ansvar for å legge til rette slik at barna får overføre sin kompetanse i møtet med nye miljøer. Dette krever et godt samarbeid mellom institusjonene.

I fagteksten «SFO som arena for lesing, lek og vennskap i overgangen fra barnehage til skole» av Hilde Dehnæs Hogsnes løftes nettopp SFO sin rolle som språkarena og det å bygge videre på barnets erfaringer fram som sentrale faktorer for å skape sammenheng for barnet i overgangen. Hogsnes retter blant annet fokuset mot betydningen av bildeboka som grenseobjekt for barnet, samtidig som lekens rolle synligjøres i overgangsarbeidet.

Fagteksten kan være et godt utgangspunkt for faglige diskusjoner om rollen til SFO i overgangen. Teksten retter seg særlig mot ansatte i SFO og skole, men er også relevant for barnehageansatte og ledere. Her er noen eksempler på spørsmål og påstander dere kan diskutere i personalet. Det kan være hensiktsmessig å tilpasse spørsmålene til lokale forhold slik at de oppleves mer relevante.

 

Forslag til refleksjonsspørsmål:  

Hvordan kan barn delta aktivt i overgangen?

Hva kan gode grensesobjekter i vår enhet være?

Hvordan skape gode rammer for samarbeid på tvers av institusjonene?

Hvordan kan SFO og skole fremme lekens vilkår i overgangen?

Hva kjennetegner et godt språkmiljø inne og ute? Og hvilken betydning har språkmiljøet for lek, vennskap, utvikling og læring?

 

Påstander:

Det er ikke nødvendig å fokusere på barns erfaringer for å skape en god overgang.

SFO er kun en arena for lek og moro for barnet.

Grenseobjekter har liten verdi i overgangsarbeidet.

Det er bedre å introdusere nye bøker for barna, de er ikke så opptatt av bøker de har lest før.

Lesing har liten verdi for barnets skriftspråkutvikling.

SFO bør fokusere på læringsaktiviteter som fremmer barns språkutvikling.