Oppgåve: Tidleg innsats

Gruppediskusjon (15 min): Drøfting med utgangspunkt i spørsmåla over, gjerne saman med avdelingsleiar.

  • Kva rutinar har skulen ved overgang frå barnehage til skule. Ivaretek desse prinsippet om tidleg innsats for barn med språkvanskar? Kan noko endrast til det betre?

Vel ordstyrar. Denne tek ansvar for at alle får delt sine tankar i løpet av avsett tid.

 

Ressurser:

Sjå også kompetanseutviklingspakken Overgang fra barnehage til skole.