Hopp til hovedinnhold
Gutt holder seg til hodet

Lese- og skrivevansker på barnetrinnet

Lese- og skrivevansker, dysleksi og spesifikke lese- og skrivevansker er betegnelser som brukes om vansker med ordavkoding og staving.

Det er vanlig å snakke om lese- og skrivevansker når elever har vansker med å lære seg å lese og skrive, utviklingen går sent og/eller stagnerer, selv om eleven har fått opplæring.

Lese- og skrivevansker var lenge et spesialpedagogisk domene.  Nå er det i større grad den enkelte lærer som har ansvar for å fange opp og følge opp elever med lese- og skrivevansker. Kunnskap om skriftspråklig utvikling generelt, og lese- og skrivevansker spesielt, er nødvendig for å kunne forebygge mot lese og skrivevansker og fange opp og ivareta elever med disse vanskene.

Lese- og skrivevansker på barnetrinnet inneholder økter som både gir innblikk i det «typiske» utviklingsforløpet og går nærmere inn på kjennetegn ved lese- og skrivevansker. Utfordringer med skriftspråket oppdages ofte i løpet av de første årene på skolen, men kan også komme til syne senere i skoleløpet. Derfor er innholdet i denne kompetanseutviklingspakken ikke trinnspesifikt.

Målgruppen er alle lærere på barnetrinnet, spesialpedagoger og pedagoger som arbeider med elever som har utfordringer med skriftspråket.

Sentrale spørsmål

  • Hva ligger i betegnelsen lese- og skrivevansker?

  • Har alle som har avkodingsvansker dysleksi?

  • Hva er kjennetegn på dysleksi?

  • Kunnskapshull eller lese- og skrivevansker?

  • Hvordan utvikles ordavkodings- og staveferdighet?

  • Hvordan forstå tidlig innsats knyttet til skriftspråklige ferdigheter?

  • Hvordan organisere skriveundervisning med tanke på å integrere elever som strever med lesing og skriving?

  • Hvordan kan elever med skrivevansker bruke strategier og teknologi for å bedre sin tekstproduksjon innenfor rammene av en klasse?

  • Hvordan skape en balanse mellom arbeid med staving og arbeid med andre sider av det å skrive en tekst?  

Pakken er laget av universitetslektor Åse Kathrine Gjestsen, stipendiat Kristin Sunde, førstelektor Margunn Mossige og stipendiat Maya Dybvig Joner ved Lesesenteret.

Bruk av pakken