Hopp til hovedinnhold
Ordsky: språk, vokabular, oppsummere, m.m.

Å arbeide med språk og vokabular

Et språkstimulerende læringsmiljø kjennetegnes av at elevene får bruke språket på varierte måter i ulike kommunikasjonssituasjoner, og en viktig side av det å beherske et språk er tilgang til et rikt ordforråd. Derfor trenger alle elever undervisning som vektlegger arbeid med språk og vokabular, men særlig viktig er det for elever med språk- eller lesevansker, og for minoritetsspråklige elever.

Målet med denne kompetanseutviklingspakken er å gi kunnskap om hvordan en kan etablere en praksis der arbeidet med å utvikle elevenes språklige ferdigheter blir en integrert og selvfølgelig del av undervisningen i alle fag. Alle fag består av språk.

De tre første øktene viser hvordan Kunnskapsløftet (06) er forankret i et funksjonelt språksyn og i et sosiokulturelt læringssyn, og hvilke konsekvenser det får for undervisningen. Her løftes spesielt samtalen fram som en sentral arbeidsmåte i et språkstimulerende læringsmiljø.

Siden arbeid med å utvikle elevenes vokabular er en så viktig del av språkutviklingen for elever på mellomtrinnet, omhandler de seks neste økter arbeid med ord. Der vil det bli vist praksisnære eksempler på hvordan lærere kan arbeide med ord som en integrert del av leseopplæringen.

Tiltakene som er beskrevet i kompetanseutviklingspakken er i tråd med hva forskning har vist gir økt læringsutbytte for elevene, og et viktig prinsipp er at arbeid med vokabular hele tiden er knyttet til tekster som elevene møter i skolehverdagen.

Sentrale spørsmål:

 • Hva er et funksjonelt språksyn og hvilken betydning har det for språkopplæringen?

 • Hva kjennetegner et språkstimulerende læringsmiljø?

 • Hvorfor er dialogen fremhevet så sterkt i Kunnskapsløftet?

 • Hva er sammenhengen mellom ordforråd og leseforståelse?

 • Hvilke ord er nyttige å jobbe med?

 • Hvorfor bør lærere samarbeide om arbeid med ord?

 • Hvorfor bør arbeidet med ord være knyttet til tekst?

 • Hva er effektiv vokabularinstruksjon?

 • Hvordan arbeide med ord knyttet til tekst?

 • Hva innebærer det å kunne et ord?

 • Hvordan kan vi vurdere elevenes ordkunnskap underveis i arbeidet?


Pakken er laget av doktorgradsstudent Hege Rangnes og universitetslektor Marit Aasen ved Lesesenteret.

Bruk av pakken