Hopp til hovedinnhold
Gutt med bok og engelsk flagg i bakgrunnen

Helhetlig og språkutviklende skriveundervisning i engelsk

I denne pakken tas elevene et steg videre i skrivingen – fra fortellingen og inn i sjangeren saktekst, her i form av teksttypen informerende beskrivelse. Ulike former for stillasbygging, som modellering, varierte læringsaktiviteter og læringssamtaler gir elevene støtte i prosessen med å utvikle seg som skrivere i engelsk.

Pakken Helhetlig og språkutviklende skriveundervisning i engelsk tar utgangspunkt i Sirkelen for undervisning og læring (se under) som en overordnet modell for undervisningsplanlegging. Samlet sett presenterer pakken en språk- og tekstorientert skriveundervisning i praksis. De didaktiske tilnærmingsmåtene som her er valgt, gir utgangspunkt for utprøving og refleksjon (fullstendig veilednings- og undervisningsmateriell foreligger).

Denne pakken kan også brukes av lærere som har norskopplæring med elevgrupper med annet morsmål, men krever at engelske begreper og modelltekster byttes ut med norske.

Organisasjon: Pakken består av tre økter à 50 min. Det anbefales at de to første tas sammenhengende, med noen ukers mellomrom til økt 3. Hele pakken kan gjennomføres på 4-6 uker.

Sentrale spørsmål:

  • Hvordan kan det legges til rette for støttende og læringsaktiv skriveundervisning?
  • Hvordan styrke elevenes ordforråd og kunnskaper som forberedelse til skriving av en saktekst i engelsk?
  • Hvordan kan læringssamtaler om modelltekster bidra til at elevene i større grad mestrer å skrive selv?
  • Hvordan undervise i skriving med utgangspunkt i Sirkelen for undervisning og læring?

 

Pakken er laget av Berit Hope Blå og Karin Dahlberg Pettersen, Fremmedspråksenteret og Hildegunn Støle (koordinator), Lesesenteret.

Bruk av pakken