Hopp til hovedinnhold

Den viktige videreføringen 2

Repeter hensikten med denne pakken og hva forskning sier om språkvansker. Hva sier rammeplanen om barnehagens oppgave og innhold når det gjelder å fange opp og støtte barn med språkvansker? 

Barn med språkvansker er like forskjellige som alle andre barn, og deres språklige utfordringer kommer til utrykk på ulike måter. Forskning viser at det er sammenheng mellom språkvansker og sosiale vansker, og at utfordringene starter allerede tidlig i barnehagealderen (Meagher et al., 2009; Stangeland, E. 2017. Forskning viser også at barn med språkvansker har økt risiko for å utvikle lese- og skrivevansker (Bishop & Snowling, 2004; Melby-Lervåg, M. 2010; Rescorla, L. 2009). Det er avgjørende at det settes inn tiltak så tidlig som mulig for å forhindre negative ringvirkninger for barns læring og sosiale utvikling.

Målet med kompetanseutviklingspakken er å styrke det daglige arbeidet med språklæring.

Gjennom arbeid med Språkvanskepakken får barnehagepersonalet

  • økt kunnskap om ulike former for språkvansker og hvordan de kan komme til uttrykk

  • erfaringer med dynamiske arbeidsformer

  • erfaring med hvordan de kan fremme språklig deltakelse for barn med språkvansker

    Forankring i rammeplanen:

  • Ifølge forskrift om Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. april 2017, skal personalet:

  • Følge med på barnas kommunikasjon og språk og fange opp og støtte barn som har ulike former for kommunikasjonsvansker, som er lite språklig aktive, eller har sen språkutvikling.