Hopp til hovedinnhold

Bruk av pakken

Vi anbefaler at dere jobber med de andre kompetanseutviklingspakkene før dere tar i bruk språkvanskepakken. Det vil gi et godt grunnlag for å arbeide med språkvanskefeltet.

Forberedelser:

Det er viktig at du som skal lede arbeidet med kompetanseutviklingspakken på forhånd setter deg inn i pakkens innhold og hvordan den skal brukes.

Målgruppe:

Kompetanseutviklingspakken er utviklet med tanke på at hele personalet skal delta.

Innhold:

Pakken om språkvansker består av ni økter.

Pakken gir en innføring i hva språkvansker er, og hvordan de kan komme til utrykk. Viktige medfødte forutsetninger som kan påvirke språkutviklingen vil også bli belyst. Dere vil få erfaring med dynamiske arbeidsformer, som for eksempel observasjon i samspill med barn, refleksjon og vurdering av egen praksis i barnehagen. Pakken vektlegger betydningen av tidlig innsats og godt språkmiljø for barn med språkvansker, både for å forebygge lese- og skrivevansker og vansker med sosialt samspill.

Praktiske og organisatoriske opplysninger:

Temaene i kompetanseutviklingspakken er fordelt på ni økter. Hver økt inneholder presentasjon av et tema, refleksjonsoppgaver og etterarbeid i form av et oppdrag.

Det anbefales å starte med økt 1 og å arbeide kronologisk gjennom pakken. De fire første øktene gjennomføres i løpet av en planleggingsdag. De resterende øktene gjennomføres på personalmøter (ca. 1 time pr. økt) fordelt over et arbeidsår. Det anbefales at dere har samlinger med minimum én måneds mellomrom, slik at personalet får god tid til gjennomføring av oppdrag og refleksjon rundt egne erfaringer.

Noen av ressursene i øktene har tilleggsdokumenter som kan skrives ut. Dere må selv vurdere hvilke dokumenter som skal skrives ut, basert på behovene i personalgruppen din. Fagtekstene ligger også ved som lydfiler, dersom noen i personalgruppen har behov for eller foretrekker dette.

Arbeidsformer:

Øktene inneholder: Individuell refleksjongrupperefleksjon og plenumsrefleksjon (IGP), oppdrag og erfaringsutveksling.

Refleksjon har stor verdi både for den enkeltes og personalets kompetansebygging fordi personalet deler og skaper ny kunnskap gjennom gjentatte ettertanker og overveielser. Gjennom oppdrag får personalet øve seg på arbeidsmåter som er knyttet til temaet dere jobber med i øktene.

Noen av øktene innledes med erfaringsutveksling fra oppdragene, slik at hele personalet får tilgang til hverandres erfaringer.

Kommentarer til noen av øktene:

Økt 1:

I denne økten anbefaler vi at dere presentere IGP-arbeidet for personalet før dere ser filmen. Det er en forholdsvis lang fagfilm, så derfor anbefaler vi en stopp midt i filmen for å oppsummere det dere har sett så langt. Det kan være nyttig for den enkelte å ta notater mens en ser filmen.

Økt 2:

I denne filmen ber vi dere legge merke til eksemplene som Greta Strand og Ingunn Kristoffersen (Ulset barnehage) trekker frem. Disse eksemplene vil være utgangspunktet for IGP-arbeidet senere i økten.

Økt 4:

Det er viktig at styrer samler inn og oppbevarer det som personalet sammen har kommet frem til når det gjelder kartlegging av egen praksis. Dette hentes frem igjen og jobbes videre med i økt 9.

Økt 4-7:

Oppdragene i øktene 4-7 er å observere barn. Vi anbefaler at pedagogisk leder vurderer hvilke barn som skal observeres og hvordan disse barna skal fordeles mellom personalet på avdelingen.

Dersom noen av disse observasjonene blir skriftliggjort, er det viktig at barnehagen har gode rutiner for oppbevaring, anonymisering eller makulering av denne informasjonen. Dette for å forhindre at sensitiv informasjon om enkeltbarn kommer på avveie.

Vi anbefaler å bruke avdelingsmøter, ledet av pedagogiske ledere, til å reflektere rundt oppdragene personalet har hatt. 

Økt 9:

Forberedelser i forkant av kafédialog:

Kafédialog er en metode der man på kort tid kan få innspill fra små og store grupper. Antall deltakere avgjør hvor mange kafébord som må settes ut. Det anbefales fra seks til åtte deltakere rundt hvert bord. Det utnevnes en kafévert rundt hvert bord som har som oppgave å skrive ned punktvis det som kommer frem rundt kafébordet.

 

1. Sett ut passende antall kafébord og merk bordene med en bokstav. Da er det lettere for deltakerne å finne rett bord.

2. Styrer skriver i forkant av kafédialogen ned punktvis på store ark (minimum A-3 ark, men ark fra flipover anbefales) det som kom frem i kartleggingen av egen praksis i økt 4: (antall bord avgjør om en trenger flere eksemplar av hvert ark).

3. Legg ark med spørsmål og tusjer på hvert av bordene.

4. På hvert kafébord skal det diskuteres og reflekteres rundt spørsmålene på det store arket og kaféverten skriver på det som kommer inn av nye innspill fra deltakerne.

5. Ved signal må gruppen gå til neste bord. Denne fremgangsmåten følges til alle har vært innom bord A, B, C.

6. Innspillene som er kommet inn vil synliggjøre om det har skjedd en endring av praksis i løpet av den perioden barnehagen har jobbet med språkløypepakken.

 

Ark 1, bord A:

Les høyt sammen det som allerede står på arket.

Hva var vår kompetanse på språkvansker før vi startet arbeidet med denne pakken? (fra kartleggingen i økt 4)

Hva er vår kompetanse nå?

 

Ark 2, bord B:

Les høyt sammen det som allerede står på arket.

Hvordan jobbet vi med språkvansker før vi begynte å jobbe med denne pakken? (fra kartleggingen i økt 4)

-Hvordan jobber vi med språkvansker ?

 

Ark 3, bord C:

På hvilken måte har arbeidet med språkvanskepakken endret den enkeltes praksis? (Erfaringsdeling fra oppdrag i økt 8)