Hopp til hovedinnhold

Implementeringsplaner

For at arbeidet med utviklingspakkene i størst mulig grad skal bidra til kompetanseutvikling – både for den enkelte og for barnehagen som organisasjon – er det viktig å utarbeide gode planer for arbeidet som skal gjøres. Gode implementeringsplaner er en forutsetning for å oppnå varige endringer i barnehagens praksis.

 

Implementeringsplanene fra Sunde og Emmaus barnehager som presenteres her, er ment som inspirasjon for deres eget arbeid, og de er ikke faste maler for hvordan dere må gjøre det. Det er viktig at dere utarbeider en plan som passer for dere. Planen må forankres i deres egen årsplan og andre styringsdokumenter. Det er viktig at alle har et eierforhold til planen og for arbeidet som skal gjøres. Derfor skal ledelsen lage planen i samarbeid med personalet. Start å bli kjent med arbeidsmåtene og kjernekomponentene.

I initieringsfasen eller i oppstarten av arbeidet er det sentralt at personalet blir kjent med temaene i Språkløyper. Personalet får en opplevelse av at de har behov for endring og utvikling knyttet til dette arbeidet, og er mer motiverte for å komme i gang. Når personalet er engasjerte og ser verdien av å arbeide med Språkløyper, er det tid for å lage en implementeringsplan.

Implementeringsplanen skal inneholde en visjon for arbeidet der målet synliggjøres. Videre må planen operasjonaliseres ved å skrive inn kjernekomponentene i barnehagens styringsdokumenter.

Implementeringsplanen skal også synliggjøre tida som er satt av til gjennomføring av kompetanseutviklingspakken; tid til bruk på personalmøter, trening mellom økter, lesing eller planlegging, altså forberedelser til arbeidet som skal gjøres på hver avdeling.

Planen må være tydelig i forhold til varigheten på satsningen. Siden Språkløyper er ment å utvikle praksis hos hver enkelt ansatt over tid, bør man også tenke på hvordan arbeidet skal videreføres etter gjennomgangen av pakken i Språkløyper.

Implementeringsplanen skal være tydelig på hvem som har ansvar for hva i satsningen. Det er spesielt viktig å synliggjøre ledelsen sitt ansvar, men også at alle ansatte skal delta og har ansvar for å bidra i refleksjoner, oppdrag og i å støtte hverandre i læringsprosessen.

Videre må planen være styrende for arbeidet som skal gjøres, og evalueringer skal danne grunnlaget for eventuelle justeringer av praksis. Det er i erfaringsutvekslingene som skjer på hver avdeling og i hver barnehage personalet best utvikler sin kompetanse. For at alle skal oppleve en forpliktelse for og lojalitet til utviklingsarbeidet, må barnehagen bruke god tid på å forankre arbeidsmåtene og kjernekomponentene i strategien. Språkløyper handler i hovedsak om å skape varige endringer som skal gjøre barnehagen til et enda bedre sted å være for personalet, foreldrene og barna.

Eksempel på implementeringsplan - Sunde barnehage, Farsund

Eksempel på implementeringsplan - Emmaus barnehage, Stavanger (kommer)