Hopp til hovedinnhold
Illustrasjon: Voksen og barn ser på hverandre over i bok.

Slik kommer du i gang

Kompetanseutviklingspakken Språk og leseaktivteter er laget for at barnehagene skal drive kompetanseutvikling lokalt. Arbeidet strekker seg over ett år og du som skal lede arbeidet, er svært viktig for både gjennomføringen og personalets engasjement. Bruk kunnskap fra oppstartsamlingen dersom du har vært på denne, og skap gode rammer. Flere kompatanseutviklingspakker er under utvikling.

Initiering og forankring i forkant av arbeidet:

Målet for arbeidet med kompetanseutviklingspakken må forankres i personalgruppen. Bruk kjernekomponentene og målet til å reflektere rundt barnehagens praksis og behov for å jobbe med språk og lesing. Plakaten med kjernekomponenter og mål kan være til god hjelp. Denne finner du til nedlasting nederst på siden. 

Selve kompetanseutviklingspakken er utviklet for at personalet skal bygge kompetanse sammen. Derfor er det viktig at alle deltar. Bruk PP-presentasjonen Kort om Implementering for å snakke om hvor viktig det er at alle i personalet deltar. Denne finner du også til nedlasting nederst på siden. 

Deltakende barnehager fikk et oppdrag på oppstartsamlingen. Presentasjonen til dette oppdraget kan også lastes ned. Du finner det nederst på siden.

 

Forpliktelse til gjennomføring av arbeidet:

Hver ansatt har kunnskap og erfaringer som er relevante for det arbeidet hun eller han skal gjøre. For å sikre at både ny og erfart kunnskap utgjør en helhetlig ramme, skal personalet i felleskap bidra til å bygge kompetanse. Derfor er det også viktig at alle deltar i arbeidsformene IGP-arbeid, oppdrag og erfaringsutveksling.

 

IGP-arbeid:

Kunnskap som skapes og deles gjennom gjentatte refleksjoner har stor verdi både for den enkeltes og personalets kompetanseutvikling. Derfor er individuell-, gruppe og plenumsrefleksjon (IGP) brukt som en grunnleggende arbeidsform.

Personalet skal reflektere Individuelt, i Gruppe og dele refleksjonene i Plenum. I fellesskap identifiseres dermed nye og viktige moment fra hver økt, som blir viktige i barnehagens videre arbeid. For at IGP-arbeidet skal ha effekt, må personalet kjenne arbeidsformen og det ansvaret den enkelte har. Det er avgjørende at det blir etablert en kultur for å lære sammen, hvor den enkelte føler trygghet nok til å bidra aktivt i IGP-arbeidet.

 

Oppdrag:

Etter hver økt får personalet i oppdrag å øve på en praktisk oppgave knyttet til temaet i økten. Oppdragene skaper en arena der forskningsforankret teori og praksis møtes, og arbeides inn i barnehagens praksis.

 

Erfaringsutveksling:

Hver økt starter med en plenumsrefleksjon, der én ansatt fra hver avdeling sammenfatter personalets erfaringer fra oppdraget de har jobbet med siden sist. Erfaringsutvekslingen vil både bidra til å opprettholde fokus på arbeidet som er i gang, samtidig som personalet kan lære av hverandre.

 

Gjennomføring av kompetanseutviklingspakken:

Før dere begynner arbeidet er det viktig at du som leder arbeidet har gjort deg kjent med innholdet i øktene. En økt består av faglige ressurser (som filmer, presentasjoner og tekster), refleksjonsspørsmål, oppdrag og følgeskriv med forslag til organisering.
 Les dokumentet Slik bruker du pakken før dere starter arbeidet. Når du kjenner rekkefølgen og innholdet i økten godt, kan du lettere lede arbeidet.

Gjennom Språkløyper skal dere:

  • Reflektere rundt barnehagens praksis og behov for å jobbe med språk og lesing.
  • Bygge kompetanse sammen i personalet.

 

Oppdrag før prosjektstart:

  • Videreformidle viktighet av og begeistring for kompetanseutviklingspakken til barnehagens ansatte.
  • Gjøre hele personalgruppen kjent med kjernekomponentene.
  • Lage en implementeringsplan og sette av tid på et personalmøte til å snakke om implementering.