Hopp til hovedinnhold

Gutter, jenter og lesing

Gutters språkutvikling ser ut til å gå noe langsommere i tidlig alder enn jenters, og flere gutter enn jenter har språk-, lese- og skrivevansker. Selv om forskning kan nyansere bildet, ser vi kjønnsforskjeller også i skolealder, for eksempel i de store leseundersøkelsene PISA, PIRLS og nasjonale prøver i lesing, hvor jentene gjennomgående har bedre leseferdigheter enn gutter. Forskjeller mellom gutter og jenters leseferdigheter kan også skyldes ulik interesse for språk- og leseaktiviteter, motivasjon og holdninger til lesing. Det må derfor arbeides målrettet for at kjønnsforskjellene i språk- og leseferdighet ikke skal øke etter hvert som elevene blir eldre.

Lesesenterets holdning er i utgangspunktet at godt språkarbeid og god lese- og skriveundervisning er dét gutter også trenger. Mye av denne holdningen gjenspeiler materialet i Språkløyper. Men vi konstaterer stor oppmerksomhet rundt temaet gutter og lesing. Derfor vil vi gjerne gjøre oppmerksom på hvilke deler av våre Språkløyper-ressurser (og andre ressurser) som spesifikt handler om denne tematikken.

Kompetanseutviklingspakken Gutar, jenter og lesing har som siktemål å bringe en bevisstgjøring om hvordan vi tenker om relevansen av kjønn når det gjelder lesing. Her presenteres tre ulike tekster som er utgangspunktet for debatt om dette temaet, og skolene må selv organisere og sette rammer for denne debatten.

Et premiss for denne pakken er tanken om at gutter er like kapable som jenter, selv om noen av dem kanskje ligger litt bak i modningsgrad. Forventningene til eleven bør gjenspeile en slik tenkning. Et annet premiss er å forklare at guttas litteratur også er litteratur, og at de er lesere når de leser denne, noe som kan hjelpe til med å bygge en identitet som leser og slik støtte umotiverte elever i arbeidet med å gå fra ytre til indre lesemotivasjon.

Pakken Prinsipper for god skriveopplæring  handler om universell undervisning som gjelder alle elever, men i utformingen av denne pakken hadde vi gutter og skriving med oss i planlegginga. I økt tre viser vi et undervisningsopplegg hvor to gutter designer PowerPoint om en planet. De presenterer selv sitt skriveprosjekt i filmen Å lede gode skriveprosesser.

Vi vil også framheve at pakkene Å støtte elevane si skriving og Skriving i begynnaropplæringa er relevante i denne sammenhengen.

 

Andre ressurser:

Heftet Gutter og lesing, som kan lastes ned gratis som pdf eller bestilles, gir konkrete tips, faglige artikler og god inspirasjon. Redaktør er førsteamanuensis Trude Hoel fra Lesesenteret.

Lesegleder Åse Grimsby har laget Boktips med guttefokus, der hun presenterer 20 bøker med mye action for Lesesenteret, som er spesielt myntet på gutter fra barnehagealder til mellomtrinnet.

Lesesenteret har skrevet flere temaartikler om denne fokusgruppen, som Kvifor er gutar og lesing eit tema? Fra Lesesenterets arkiv kan man i tillegg lese fagartikler som Unge gutter og leselyst og Hva skal til for å få gutter til å lese? Sistnevnte inneholder resultatet av en nasjonal kafédialog der guttene selv fikk komme til orde for hva som kunne få gutter til å lese mer.

Førstelektor Maja Michelsen har skrevet om gutters bruk av tekster på fritiden i Språkløyper-bloggen Ulike gutter – ulik ekspertkompetanse. Forfattar Terje Torkildsen har stilt spørsmålet om mangel på humor er en årsak til at at færre gutter leser, i Lått og leselyst på samme blogg.

På Skrivesenterets hjemmeside har ressurser som omhandler gutters interesser – som  Dinosauren som inspirasjon til språklege samtalar, vitser og gåter i Vil du høre en vits? Katta med slips og bildebøker i Bildebøker som inspirasjon for undring, lek og skriving skapt mye engasjement blant gutter i barnehagealder.