Hopp til hovedinnhold

Bruk av pakken

Her er informasjon om Elever med stort læringspotensial til deg/dere som skal lede arbeidet i kollegiet. Du vil finne en oversikt over innholdet i pakken og beskrivelse av hva de ulike øktene handler om.

Forberedelse:

Det er viktig at du/dere som skal lede arbeidet på skolen, har hatt tid til å bli kjent med innholdet og organiseringen på forhånd. Det er særlig viktig at man har satt seg godt inn i oppdraget til neste samling. Det ligger helt til sist i hver økt.

 

Målgruppe:

Kompetanseutviklingspakken Elever med stort læringspotensial er laget til lærere som underviser på barnetrinn og/eller ungdomstrinn. Elever med stort læringspotensial finnes i alle klasserom.

 

Hvordan kompetansepakken er forankret i Kunnskapsløftet (LK06):

Utdrag fra Prinsipp for opplæringa i Kunnskapsløftet løfter fram hver elevs rett til opplæring som imøtekommer hans eller hennes behov, og som fremmer læring og utvikling:

 

Opplæringa skal fremme allsidig utvikling hos elevane og utvikle kunnskapane og ferdigheitene deira. Fellesskolen skal ha ambisjonar på vegner av elevane, gi dei utfordringar og mål å strekkje seg mot. Samtidig skal skolen og lærebedrifta ta omsyn til at elevane har ulike føresetnader og ulik progresjon, slik at alle kan oppleve gleda ved å meistre og å nå måla sine. (LK06)

 

De ulike øktene:

Det anbefales å starte med økt 1 og deretter jobbe seg kronologisk gjennom pakken. I hver økt blir det lagt opp til refleksjoner og diskusjoner knyttet til faglig innhold, egen undervisningspraksis og elevgruppen som står i fokus for pakken. Det skal bidra til den enkeltes refleksjon rundt egen praksis, og til utforskende samtaler i kollegiet. I slutten av hver økt gis det et oppdrag som skal gjennomføres før neste økt.

Vi ser det som svært viktig at den/de som leder arbeidet, setter av nok tid til å gjennomføre refleksjonsoppgavene og oppdraget til neste økt. Det er når egen praksis blir gjenstand for refleksjon at egen praksis kan endre seg. Det vil være nyttig å ha tenkt gjennom inndeling i grupper og gruppestørrelse på forhånd.

 

Økt 1: Hvordan definere og identifisere elever med stort læringspotensial?

Økt 2: Erfaringsutveksling      

Økt 3: Hvordan planlegge undervisning for å ivareta elever med stort læringspotensial?      

Økt 4: Erfaringsutveksling

Økt 5: Hvordan vurdere for planlegging?

Økt 6: Erfaringsutveksling      

Økt 7: Hvordan differensiere undervisningen?         

Økt 8: Erfaringsutveksling

Økt 9: Hvordan vurdere tilpasset opplæring?

Økt 10: Erfaringsutveksling

 

PS: Det er bare de seks første øktene i pakken som er blitt publisert. De resterende øktene kommer i løpet av høsten 2018.

 

Utstyr:

Til øktene trengs det framvisningsutstyr med lyd. I noen av øktene ligger det vedlegg som skal arbeides med, det kan være hensiktsmessig å skrive disse ut på forhånd.

 

Rammer:

Det vil ta ca. 60 minutter å gjennomføre hver av øktene. Til erfaringsutvekslingsøktene har vi satt av 30–60 minutter.