Hopp til hovedinnhold

Bruk av pakken

Dette er informasjon om kompetanseutviklingspakken «Prinsipper for god skriveopplæring». Her finner du/dere en oversikt over innholdet i pakken med tilhørende forslag til hvordan arbeidet kan gjennomføres.

 

Det er viktig at du/dere som skal lede arbeidet på skolen har hatt tid til å bli godt kjent med innhold og organisering på forhånd. Særlig viktig er det å ha satt seg godt inn i oppdrag til neste samling som ligger til slutt i øktene. Velger man å gjennomføre øktene over seks samlinger, vil hovedøktene ta 60-70 minutter hver, mens erfaringsdelingsøktene er mer fleksible. Alternativt kan arbeidet med flere økter skje i løpet av en halv eller en hel planleggingsdag.

Målgruppe:

Pakken «Prinsipper for god skriveopplæring» er rettet mot lærere som underviser på barnetrinnet. Det vil også være aktuelt for tospråklige lærere, spesialpedagoger og lærere med ansvar for opplæring i Norsk som andrespråk å delta i arbeidet med denne kompetanseutviklingspakken. Deler av pakken vil også være relevant for fagarbeidere og assistenter som under veiledning fra pedagoger skal støtte elever når de skriver.

 Organisering:

Vi anbefaler at øktene gjennomføres i kronologisk rekkefølge da innholdet bygger på hverandre.

For at lærerne skal få tid til å gjennomføre oppdragene som blir gitt, anbefales det å ha samlinger med 3 - 4 ukers mellomrom. Dette vil gi lærerne tid og mulighet til å gjennomføre oppdragene og å diskutere med kolleger før nytt fagstoff blir presentert.

Innholdet i denne pakken er fordelt på seks økter. Øktene inneholder en veksling av formidling gjennom ulike filmer, refleksjonsoppgaver alene, i par, i gruppe og i plenum. Felles planlegging og erfaringsdeling er også en sentral del av utviklingsarbeidet.

Det kan være en fordel at du/dere som leder arbeidet har tenkt gjennom hvordan personalet kan deles inn i grupper. Vi foreslår grupper på 3-5. Der store grupper eller hele skoler deltar bør en vurdere om det er mest hensiktsmessig å dele lærerne inn etter trinn, fag eller på tvers av etablerte grupper.

 

Økt 1 - Fem prinsipper for god skriveopplæring. Denne økta inneholder seks øktelement. I det tredje øktelementet må styringsgruppa ta stilling til hvorvidt de ønsker at lærerne skal arbeide med artikkelen i felles møtetid. En kan godt se for seg at dette arbeidet gjøres på team som forberedelse til økta eller som etterarbeid. Det femte øktelementet kan ta lengre tid enn angitt, men noe av arbeidet kan også videreføres i teamtid eller individuelt. Dette må styringsgruppa vurdere. Det vil også være ulik organisering av team på skolene, og det kan enkelte steder være mest hensiktsmessig å organisere faggrupper på tvers av trinn. Økt 2 er tenkt som et oppfølgingsarbeid av oppdraget som er gitt i denne økta. Denne økta må tas etter at lærerne har prøvd ut et undervisningsopplegg i egen praksis. Avhengig av hvordan skolen velger å legge opp Språkløypearbeidet, vil dette øktelementet fungere godt som en egen mellomøkt eller som oppstart av en ny økt.

Utstyr: Artikkelen "Fem prinsipper for god skriveopplæring" og tilhørende leseark. Penn og papir (tenkeskriving).

Økt 2 - Erfaringsutveksling: Fem prinsipper for god skriveopplæring er tenkt som et oppfølgingsarbeid av oppdraget som er gitt i forrige økt. Denne økta må tas etter at lærerne har prøvd ut en eller flere tenkeskrivingsaksjoner i egen praksis. Avhengig av hvordan skolen velger å legge opp Språkløypearbeidet, vil økta egne seg som en egen mellomøkt eller som oppstart av en ny økt.

Økt 3 - Å lede gode skriveprosesser. Denne økta vil omhandle hvordan lærere kan lede gode skriveprosesser. For at elevene skal oppleve mestring og utvikling, er de avhengig av at de får støtte og veiledning fra skriveoppgaven blir gitt og fram til det ferdige produktet skal publiseres. Det er relevant å ta et nytt «blikk» på filmen om «Skriveplanleggeren» i «Startpakken» under «Oppstart». Når det gjelder øktelement 6 (oppdraget), kan arbeidet startes opp i løpet av denne økta og tas videre til egen planleggingstid. Dersom en velger å gjøre dette, må lærerene ta med lærebøker til økta. 

Utstyr: Lærebok i et fag man underviser i.

Økt 4 – Erfaringsutveksling: Å lede gode skriveprosesser (om skriveoppgaver i lærebøker) er tenkt som et oppfølgingsarbeid av oppdraget som er gitt i denne økta. Avhengig av hvordan skolen velger å legge opp språkløypearbeidet, vil denne økta være egnet som egen mellomøkt eller som oppstart av en ny økt. Her må styringsgruppa avgjøre hvilken organisering som fungerer best. Skal alle legge fram sine erfaringer i plenum? Eller er det mest hensiktsmessig å dele inn i faggrupper, team o.l.? 

Økt 5 - Å skrive på fagenes premisser: Styringsgruppa må ta stilling til hvorvidt de ønsker at lærerne skal bruke felles møtetid på fagfilmen i øktelement 4. En kan godt se for seg at dette arbeidet gjøres på team i etterkant av økta eller som forberedelse til økta. Noen vil også ha sett denne filmen tidligere under introduksjonspakken (men det er nyttig å se den flere ganger). Øktelement 5 kan startes opp i løpet av økta og tas videre ut i egen planleggingstid. Alternativt kan hele øktelementet skje utenfor fellestid.

Økt 6 - Erfaringsutveksling: Skriving på fagenes premisser er tenkt som et oppfølgingsarbeid av oppdraget som er gitt i denne økta. Denne økta må tas etter at lærerne har gjennomført undervisningsopplegget med utgangspunkt i fagspesifikk skriveopplæring. Avhengig av hvordan skolen velger å legge opp språkløypearbeidet, vil denne økta være egnet som egen mellomøkt eller som oppstart av en ny økt. Her må styringsgruppa avgjøre hvilken organisering som fungerer best. Skal alle legge fram sine erfaringer i plenum? Eller er det mest hensiktsmessig å dele inn i faggrupper, team o.l.? 

 

Noen viktige prinsipp til den/de som skal lede arbeidet:

I Språkløyper er det lagt opp til at alle starter sitt Språkløypearbeid med «Startpakken». Her legges et fundament for forståelsen av hva lesing og skriving som grunnleggende ferdighet er, og ikke minst for hva som kjennetegner kvalitet på refleksjon og utviklingsarbeid.

Tidsangivelsen på hvert øktelement er veiledende. Det kan hende at du/dere ønsker å bruke mer eller mindre tid på hvert element enn det som er angitt. Det kan jo hende at det for eksempel oppstår særlig spennende diskusjoner, eller at arbeidet i gruppene er i en god og kreativ utvikling, som det vil være synd å avbryte. Det er viktigere at det foregår meningsfulle og givende læringsprosesser mellom kolleger, enn at tidskjemaet som er angitt, holdes.

En av de viktigste faktorene for å utvikle egen praksis ligger i refleksjonsoppgavene og i oppdragene/mellomarbeidet mellom øktene. En viktig oppgave for deg/dere som leder er derfor å sørge for at prinsippene for den utforskende samtalen (slik det ble vist i økt 2 i startpakken) også trekkes med videre i arbeidet med denne pakken. Læringsutbyttet av øktene avhenger av deltakernes bidrag og engasjement.

De ulike øktene kan inneholde mer arbeid enn det det blir tid til på fellessamlingene. Det kan derfor være en ide å sette av fast tid til refleksjonsoppgaver og erfaringsdelinger på andre møter som lærerne har i perioden mellom fellessamlingene. Det kan for eksempel være en fast lærer som har ansvar for å følge opp «Språkløyper-arbeid» på teammøtene.

Det er også viktig å legge til rette for at oppdragene blir gjennomført. Erfaring med kompetanseutvikling i profesjonelle læringsfellesskap viser at ny kunnskap først blir del av eksisterende praksis når deltakerne blir engasjert og utfordret til å prøve ut det de har lært.