Hopp til hovedinnhold

Utdrag fra rammeplanen

Les gjennom teksten i plenum.

Forside på Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna:

 • lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne
 • videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd
 • bruker sitt språk for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer, til å løse konflikter og å skape positive relasjoner i lek og annet samvær
 • får et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske opplevelser og kunnskaper, samtaler, og som inspirasjon til fabulering og nyskaping
 • lytter til lyder og rytme i språket og blir fortrolige med symboler som tallsiffer og bokstaver
 • blir kjent med bøker, sanger, bilder, media m.m.

 


For å arbeide i retning av disse målene må personalet:

 • være seg bevisst sin forbildefunksjon for hvordan en lytter, gir konstruktiv respons og bruker kroppsspråk, talespråk og tekst
 • fremme tillit mellom barn, og mellom barn og voksne, slik at barn føler glede ved å kommunisere og trygghet til å benytte ulike språk- og tekstformer i hverdagen
 • tilrettelegge for meningsfulle opplevelser, og skape tid og rom for bruk av nonverbalt og verbalt språk i hverdagsaktiviteter, lek og i mer tilrettelagte situasjoner
 • skape et språkstimulerende miljø for alle barn og oppmuntre til å lytte, samtale og leke med lyd, rim, rytme og fabulere med hjelp av språk og sang
 • vise forståelse for betydningen av barns morsmål
 • oppmuntre barn med to- eller flerspråklig bakgrunn til å være språklig aktive og samtidig hjelpe dem til å få erfaringer som bygger opp deres begrepsforståelse og ordforråd i norsk
 • støtte barn som har ulike former for kommunikasjonsvansker, som er lite språklig aktive eller har sen språkutvikling
 • la barn møte symboler som bokstaver og siffer i daglige sammenhenger, og støtte barns initiativ når det gjelder å telle, sortere, lese, lekeskrive eller til å diktere tekst
 • skape et miljø hvor barn og voksne daglig opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale, og være seg bevisst hvilke etiske, estetiske og kulturelle verdier som formidles

 

Kunnskapsdepartementet. (2006) Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. s.34. Oslo: Akademika.