Hopp til hovedinnhold

Bruk av pakken

Vi anbefaler at dere jobber med de andre kompetanseutviklingspakkene før dere tar i bruk språkvanskepakken. Det vil gi et godt grunnlag for å arbeide med språkvanskefeltet.

Forberedelser:

Det er viktig at du som skal lede arbeidet med kompetanseutviklingspakken på forhånd setter deg inn i pakkens innhold og hvordan den skal brukes.

Målgruppe:

Kompetanseutviklingspakken er utviklet med tanke på at hele personalet skal delta.

Innhold:

Pakken om språkvansker vil bestå av totalt ti økter, hvorav de fem siste kommer høsten 2017.

Pakken gir en innføring i hva språkvansker er og hvordan de kan komme til utrykk. Viktige medfødte forutsetninger som kan påvirke språkutviklingen vil også bli belyst. Personalet vil få erfaring med dynamiske arbeidsformer, som for eksempel observasjon i samspill med barn, refleksjon og vurdering av egen praksis i barnehagen samt hvordan voksnes bruk av språk har betydning for barns deltakelse i samtaler.

Pakken vektlegger betydningen av tidlig innsats og godt språkmiljø som viktige faktorer for barn med språkvansker, både for å forebygge lese- og skrivevansker og vansker med sosialt samspill.

Praktiske og organisatoriske opplysninger:

Temaene i kompetanseutviklingspakken er fordelt på ti økter. Hver økt inneholder presentasjon av et tema, oppgaver og etterarbeid i form av et oppdrag, der man prøver ut ulike arbeidsformer. 

Det anbefales å starte med økt 1 og å arbeide kronologisk gjennom pakken. De fire første øktene gjennomføres i løpet av én planleggingsdag. De resterende øktene gjennomføres på personalmøter (ca. 1 time pr. økt) fordelt over et arbeidsår. Det anbefales at dere har samlinger med minimum en måneds mellomrom, slik at personalet får god tid til gjennomføring av oppdrag og refleksjon rundt egne erfaringer.

Ved å klikke på overskriften til hver økt får dere en oversikt over innholdet. Alle øktene er utformet slik at dere starter øverst og jobber dere nedover i henhold til en fastsatt rekkefølge. Noen økter har dokumenter som vedlegg, og disse utgjør en viktig del av arbeidsformene. Dere vurderer selv hvilke dokumenter som skal skrives ut, basert på behovene i personalgruppen. Noen av dokumentene er fagtekster med lydfiler.

 

(screenshot av publisert Språkvansker-meny)

 

Arbeidsformer:

Øktene inneholder: Anvendelse av kombinasjonen individuell refleksjongrupperefleksjon og plenumsrefleksjon (IGP), oppdrag og erfaringsutveksling.

Refleksjon har stor verdi både for den enkeltes og personalets kompetansebygging fordi personalet deler og skaper ny kunnskap gjennom gjentatte ettertanker og overveielser. Gjennom oppdrag får personalet øve seg på arbeidsmåter som er knyttet til temaet dere jobber med i øktene.

Økt 5–10 innledes med erfaringsutveksling fra oppdragene, slik at hele personalet får tilgang til hverandres erfaringer.

Kommentarer til noen av øktene:

Økt 1:

I denne økten anbefaler vi at dere presenterer IGP-arbeidet for personalet før dere ser filmen. Det er en forholdsvis lang fagfilm, så derfor anbefaler vi en stopp midt i filmen for å oppsummere det dere har sett så langt. Det kan være nyttig for den enkelte å ta notater mens man ser filmen.

Økt 2:

I denne filmen ber vi dere legge merke til eksemplene som Ingunn Kristoffersen og Greta Strand fra Ulset barnehage trekker frem. Disse eksemplene vil være utgangspunktet for IGP-arbeidet senere i økten.

Økt 4 :

Det er viktig at styrer samler inn og oppbevarer det som personalet sammen har kommet frem til når det gjelder kartlegging av egen praksis. Dette hentes frem igjen og jobbes videre med i oppsummeringen (økt 10).

Økt 4 og 5:

Oppdragene i øktene 4 og 5 er å observere barn. Vi anbefaler at pedagogisk leder vurderer hvilke barn som skal observeres og hvordan disse barna skal fordeles mellom personalet på avdelingen.

Dersom noen av disse observasjonene blir skriftliggjort, er det viktig at barnehagen har gode rutiner for oppbevaring, anonymisering eller makulering av denne informasjonen. Dette for å forhindre at sensitiv informasjon om enkeltbarn kommer på avveie.

Vi anbefaler å bruke avdelingsmøter, ledet av pedagogisk ledere, til å reflektere rundt oppdragene personalet har hatt.